ภาคีเครือข่ายผู้ตรวจการก่อสร้าง และ ต่อต้านการทุจริตเชิงป้องกัน (ภตป.)
Independent Inspector Alliance for Construction & Anti - Corruption Preventive Approach (IACONPA)
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

HOME

www.shutterfly.com


การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
Pre-qualification & Pre-qualification Statements
  เมื่อทางราชการได้ออกประกาศเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน ต่างๆให้เข้าร่วมการยื่นซองประกวดราคางานก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ฯลฯ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
ทุกๆบริษัทจะต้องส่ง เล่ม หรือ ประวัติบริษัทฯให้กับทางราชการได้ตรวจสอบก่อนว่า
บริษัทฯนั้นๆมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะเข้ายื่นซองประกวดราคาหรือไม่ ซึ่งอาจจะทำก่อน หรือ หลัง ขั้นตอนการซื้อแบบ ก็ได้

ขั้นตอนนี้ เรียกว่า ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ายื่นซองประกวดราคา
หรือ เรียกโดยทั่วไปว่า ขั้นตอนการทำ PQ หรือ Pre-qualification ซึ่งจะอ่านจากเอกสาร หรือ เล่ม ที่แต่ละบริษัทส่งให้ตรวจสอบ
ซึ่งเอกสารนี้ เรียกกว่า Pre-qualification Statements

รายละเอียดใน Pre-qualification Statements จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
 

ประวัติการจัดตั้งบริษัท

คณะกรรมการบริหาร หรือ หุ้นส่วนบริษัท

 

เงินทุนจดทะเบียน

ผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมายแทนบริษัทฯ

 

ประวัติการผ่านงาน

แหล่งเงินทุนสนับสนุนบริษัท

 

ที่ตั้งสำนักงาน

เครื่องจักรเครื่องมือที่มีอยู่

 

ฯลฯ

ฯลฯ

  ในเล่มนี้ แต่ละบริษัทฯจะไม่ยอมระบุว่า บริษัทฯของตน เคยมีปัญหาการทิ้งงาน กับ ทางราชการ หรือไม่ อย่างไร
ซึ่งในปัญหานี้ ทางราชการจะจัดตั้ง คณะกรรมการ ขึ้นมาชุดหนึ่งมาทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ
เพื่อทำการตรวจสอบดูว่าบริษัทฯที่เข้ายื่นซองประกวดราคานี้ มีประวัติการทิ้งงาน หรือ ถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประมูลงานของทางราชการหรือไม่ และ ฯลฯ
อีกครั้งหนึ่ง

บริษัทที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นนี้จะถูกขึ้นบัญชีไว้เรียกว่า Short List
ซึ่งทุกบริษัทที่อยู่ในบัญชีนี้จะเข้าไปดำเนินการยื่นซองประกวดราคาในขั้นตอนอื่นๆต่อไป

แต่ถ้ามีการออกคำสั่งยกเลิกการใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ จะทำให้การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นถูกยกเลิกตามไปด้วย
ทำให้นิติบุคคลใดๆสามารถเข้าร่วมการประมูลงานใดๆของทางราชการได้โดยไม่ต้องผ่านงานนั้นๆมาก่อน
เพียงแต่รับเงื่อนไขที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่ได้ของเจ้าของโครงการได้ ก็ถือว่า ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น เข้าสู่กระบวนการยื่นซองประกวดราคาได้

ระเบียบของทางราชการมีข้อบกพร่องในเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นอีกบางประการ เช่น
ถ้าวิศวกร หรือ ผู้บริหารบริษัทเดิม ที่ทำงานบริษัทเดิมที่มีปัญหากับทางราชการแต่ย้ายไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งได้
โดยไม่ถือว่าบริษัทนั้นเคยมีปัญหากับทางราชการมาก่อน เป็นต้น

ซึ่งน่าจะต้องมีการแก้ไขให้ทันเหตุการณ์ต่อไป

รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ วงษ์บุญ
วันจันทร์ 10 มิถุนายน 2556
   


Use examples to explain your points, always backup a comment with a fact.rangsonw@gmail.com www.facebook.com/rangsonw  ; www.twitter.com/rangsonw

All materials on this website is copyright and may not be republished in any form without written permission.

ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 10 มิถุนายน 2556 19:27:12