ภาคีเครือข่ายผู้ตรวจการก่อสร้าง และ ต่อต้านการทุจริตเชิงป้องกัน (ภตป.)
Independent Inspector Alliance for Construction & Anti - Corruption Preventive Approach (IACONPA)
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

www.shutterfly.com

 

ตัวอย่างการคำนวณหา Unit Cost ของ Heavy Construction Equipment
By David Pratt

เป็นตัวอย่างการคำนวณหาราคาต่อหน่วยงานที่ทำได้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ ราคาค่าเครื่องจักรตอนซื้อ
ราคาเมื่อหมดสภาพ ค่าเสื่อมราคา อัตราการใช้น้ำมัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ฯลฯ

วิธีการคิดของ David Pratt ค่อนข้างง่ายกว่าวิธีการคิดของ KOMATSU & CATERPILLAR

   
ตารางตัวอย่างการคำนวณ Unit Cost  หรือ ราคาต่อหน่วยงานที่ทำได้  
       
รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ วงษ์บุญ
วันอังพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
 

Use examples to explain your points, always backup a comment with a fact.rangsonw@gmail.com www.facebook.com/rangsonw  ; www.twitter.com/rangsonw

All materials on this website is copyright and may not be republished in any form without written permission.

ปรับปรุงแก้ไข พุธ, 19 มิถุนายน 2556 12:29:44