ภาคีเครือข่ายผู้ตรวจการก่อสร้าง และ ต่อต้านการทุจริตเชิงป้องกัน (ภตป.)
Independent Inspector Alliance for Construction & Anti - Corruption Preventive Approach (IACONPA)
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

www.shutterfly.com

 

การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างเบื้องต้น
ด้วยวิธี Visual Inspection คือ ตรวจสอบด้วยสายตา
หรือ อุปกรณ์อย่างง่าย

การตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างเบื้องต้น สามารถทำได้ด้วยการใช้สายตาและเครื่องมือช่างง่ายๆ
ที่มีอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเช่น ไม้ฉาก ดิ่ง เทปวัดระยะ สายยางใส่น้ำเพื่อวัดระดับ
เศษไม้และก้อนอิฐเพื่อตรวจสอบการได้ดิ่งหรือไม่ ไม้วัดระดับน้ำ ฯลฯ
เมื่อตรวจสอบแล้วให้นำค่าเหล่านั้นไปตรวจสอบกับค่าที่ได้กำหนดไว้ในแบบ หรือ รายการก่อสร้าง หรือ Specification
เพื่อความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งว่างานนั้นๆผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่

เครื่องมือช่างง่ายๆที่มีอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง หรือ ประจำตัวช่างก่อสร้าง
 
ตัวอย่างการตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างเบื้องต้น
โดยวิธีการตรวจสอบด้วยสายตาและเครื่องมืออย่างง่าย หรือ Visual Inspection
การตรวจสอบการได้ฉาก เช่น กำแพง - พื้น หรือ พื้น - คาน
โดยใช้ไม้ฉาก
การตรวจสอบแนวดิ่งของเสา
โดยใช้ระดับน้ำ การตกดิ่ง
การตรวจสอบแนว หรือ ระยะ โดยใช้เทปวัดระยะ การกำหนดระดับพื้น คาน โดยใช้สายยางวัดระดับน้ำ
การตรวจสอบแนวรั้วโดยใช้เทป และ การตกดิ่ง การนับจำนวนเหล็กปลอกในคาน พื้น เสา
การตรวจสอบขนาดพื้นที่หน้าตัด
และความยาวของเหล็กโครงหลังคา
การตรวจสอบยี่ห้อตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือ Spec
การตรวจสอบสีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและ Spec การทำความสะอาดสถานที่ บริเวณก่อสร้าง หรือ
ก่อนเทคอนกรีต
   

ส่วนการควบคุมคุณภาพที่ต้องอิงเกณฑ์มาตรฐาน หรือ การทดลองใดๆ
จะต้องเก็บตัวอย่างจากสถานที่ก่อสร้างจริงๆตามที่กำหนดแล้วนำไปทำการทดสอบ ทดลอง ในห้องทดลอง
ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

   
รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ วงษ์บุญ
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
 

Use examples to explain your points, always backup a comment with a fact.rangsonw@gmail.com www.facebook.com/rangsonw  ; www.twitter.com/rangsonw

All materials on this website is copyright and may not be republished in any form without written permission.

ปรับปรุงแก้ไข อังคาร, 25 มิถุนายน 2556 13:19:42