สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม  รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
 

คำศัพท์เกี่ยวกับ พรบ. สภาวิศวกร

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 = Engineering Act B.E. 2542
สภาวิศวกร = Council of Engineers
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย ….. = Regulation of the Council of Engineer on …..


สมาชิก Member

 • สมาชิกสามัญ = Ordinary Member
 • สมาชิกวิสามัญ = Extraordinary Member
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ = Honorary Member

 

 

 • ใบอนุญาต License
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม = License for Professional Practice
 • ระดับภาคีวิศวกร = Associate Engineer
 • ภาคีวิศวกรสาขาโยธา = Associate Civil Engineer
 • ภาคีวิศวกรสาขาเครื่องกล = Associate Mechanical Engineer
 • ภาคีวิศวกรสาขาไฟฟ้า = Associate Electrical Engineer
 • ภาคีวิศวกรสาขาอุตสาหการ = Associate Industrial Engineer
 • ภาคีวิศวกรสาขาเหมืองแร่ = Associate mining Engineer
 • ระดับสามัญวิศวกร = Fellow Engineer
 • ระดับวุฒิวิศวกร = Charter Engineer
 • ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ = Corporate Engineer
 • ใบอนุญาตนิติบุคคล = License for Juristic Person

rscelaw@yahoo.com
Use examples to explain your points, always backup a comment with a fact.

ปรับปรุงแก้ไข อาทิตย์, 25 ธันวาคม 2548 17:07:54