สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม  รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.


  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย

WORK ชนิด และ ลักษณะงานที่ทำ SET OF CREW จำนวนคนงานน้อยที่สุดที่ต้องทำงานชนิดนั้นๆ ได้จากสถิติ
MANDAY PER UNIT จำนวนแรงงานที่ใช้ในการทำงานชนิดนั้นต่อหนึ่งหน่วยงาน
= [ set of crew / (work per day) ]
WORK / DAY ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน ต่อ  SET OF CREW ได้จากสถิติ
QUANTITY ปริมาณงานที่ทำได้ UNIT หน่วยนับของงานที่ทำ
REMARK รายละเอียดลักษณะการทำงานเพิ่มเติม 1  แรง หมายถึง คน 1 คน ทำงานปกติ 1 วันๆละ 8 ชั่วโมง ตามกฎหมาย
   
ตัวอย่างการหาราคาต่อหน่วย หรือ
UNIT COST
( จำนวนแรงงานทั้งหมด x ค่าแรงต่อวัน ) / ( ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน )
  =  ( 20 แรง x 240 บาท ต่อ วัน ) / ( 60 ตารางเมตร ต่อ วัน ) = 80 บาท / ตารางเมตร

  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน
                                                                      
WORK SET OF  MANDAY WORK/DAY   REMARK
CREW PER UNIT QUANTITY UNIT
1.งานดินและการขนย้ายวัสดุ           
1.เกลี่ยดิน  0.017 60.0  ตร.ม.  พื้นที่ธรรมดา   
2.ขุดดิน  0.667 1.5  ลบ.ม. ดินธรรมดา 
3.ขุดดินธรรมดา   0.455 2.2  ลบ.ม ดินเหนียวปนทราย
4.ขุดดินด้วย BACKHOE  0.022 45.0 ลบ.ม. ห้องใต้ดิน 
5.ขุดหลุมฐานราก .8 x .8 x1 0.400 2.5 หลุม ดินเหนียวปนทราย
6.ขุดร่องฝังท่อระบาย .6 x .6 0.250 8.0 ม. ดินร่วนปนทราย 
7.ถมดินระยะห่าง 12 ม. 0.357 2.8 ลบ.ม. คนหนึ่งตักใส่บุ้งกี๋
8.ถมดินระยะห่าง 2-3 ม. 0.333 3.0  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเสมอ 
9.โกยหิน #2 จากรถลงข้างรถ  0.071 14.0 ลบ.ม.  
10.แบกหิน #2 จากเรือขึ้นรถ 0.250 4.0  ลบ.ม.    
11.แบกหินฝุ่นขึ้นรถด้วยบุ้งกี๋  0.333 3.0  ลบ.ม.    
12.โกยทรายจากรถลงข้างรถ 0.022 45.0  ลบ.ม.    
13.แบกทรายจากที่กองขึ้นรถ  0.154 6.5  ลบ.ม.    
14.ตักหิน #2 จากพื้นขึ้นรถ 0.105 19.0  ลบ.ม.   ห่างกัน 12 ม.
15.รื้อทุบทิ้งตึกเก่าเฉพาะกำแพง 0.250 4.0  ลบ.ม.   ผนังอิฐหนา 10 ซม.
16.ย่อยอิฐหักพร้อมเกลี่ยถม  0.500 2.0  ลบ.ม.   คนงานหญิง  
17.ยกอิฐมอญขึ้นที่สูง 3 ม. มีทางลาด   0.000 15000.0  ก้อน   ใช้เข่งหาบ 2 ใบ 
18.ยกอิฐบล็อกขึ้นที่สูง 3ม. มีทางลาด  0.002 550.0  ก้อน  ใช้เข่งหาบ 2 ใบ
19.ขนทรายจากเรือมากองที่พื้นระยะทาง 15 ม.  0.182 27.5  ลบ.ม.  2 คนตัก 3 คนแบก
20.ย้ายอิฐมอญจากพื้นขึ้นที่สูง30 ม. 0.000 120000.0 ก้อน  มีปั้นจั่นช่วยงานตึกสูง
21.ย้ายเหล็กเส้นชึ้นวางที่สูง 0.078 51.5  ตัน   มีปั้นจั่นช่วย สูง 42 ม
           

rscelaw@yahoo.com

ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:31:20