สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม  รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.


  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย

WORK ชนิด และ ลักษณะงานที่ทำ SET OF CREW จำนวนคนงานน้อยที่สุดที่ต้องทำงานชนิดนั้นๆ ได้จากสถิติ
MANDAY PER UNIT จำนวนแรงงานที่ใช้ในการทำงานชนิดนั้นต่อหนึ่งหน่วยงาน
= [ set of crew / (work per day) ]
WORK / DAY ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน ต่อ  SET OF CREW ได้จากสถิติ
QUANTITY ปริมาณงานที่ทำได้ UNIT หน่วยนับของงานที่ทำ
REMARK รายละเอียดลักษณะการทำงานเพิ่มเติม 1  แรง หมายถึง คน 1 คน ทำงานปกติ 1 วันๆละ 8 ชั่วโมง ตามกฎหมาย
   
ตัวอย่างการหาราคาต่อหน่วย หรือ
UNIT COST
( จำนวนแรงงานทั้งหมด x ค่าแรงต่อวัน ) / ( ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน )
  =  ( 20 แรง x 240 บาท ต่อ วัน ) / ( 60 ตารางเมตร ต่อ วัน ) = 80 บาท / ตารางเมตร

  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน
                                                                      
WORK SET OF  MANDAY WORK/DAY   REMARK
CREW PER UNIT QUANTITY UNIT
 2.งานตอกเข็ม           
1.ตัดหัวเสา-เสี้ยมปลายเสา  0.025 40.0  ต้น  ต้องยกเลื่อนเสาเอง 
2.ถากหรือเสี้ยมเข็มไม้    dia. 4"-6" 0.019 52.5  ต้น   
3.เข็มไม้ dia. 3" (4 เกลอ)  0.053 75.0  ต้น  งานรั้วริมน้ำ
4.เข็มไม้ dia. 4" x 4 ม.  0.073 82.5  ต้น  พื้นที่ธรรมดา 
5.เข็มไม้ dia. 5" x 5 ม.   0.114 52.5  ต้น   
6.เข็มไม้ dia. 6" x 6 ม.  0.246 32.5  ต้น   
7.เข็มไม้ dia. 4"-6"  0.100 40.0  ต้น  เสี้ยมปลายและแบกตั้ง
8.เข็มไม้ dia.16" x16 ม.    0.600 10.0  ต้น  ตอกด้วยเครื่อง 
9.CONCRETE 6-12 M.  0.200 30.0  ต้น  ตอกด้วยเครื่อง  
10.CONCRETE 21 M.  1.000 6.0  ต้น  ตอกด้วยเครื่องรวมย้ายปั้นจั่น   
11.เข็มเจาะ Œdia.0.5 x 21 M. 8.333 0.6  ต้น  สถานที่คับแคบ
12.สกัดหัวเสาเข็ม 1.500 2.0 ต้น  
13.สกัดหัวเสาเข็มเจาะ 1.500 2.0 ต้น  
14.เทคอนกรีตหยาบ 1:3:5 0.080 50.0 ลบ.ม.  
15.ปรับพื้นที่-ปักผัง 0.050 100.0 ตร.ม.  
16.งานเสาเข็มเจาะ Dia. 50 ซม.  3.000 1.0 ต้น  
รับน้ำหนัก 50ตัน/ต้น          
           
           

rscelaw@yahoo.com

ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:31:48