สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม  รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.


  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย

WORK ชนิด และ ลักษณะงานที่ทำ SET OF CREW จำนวนคนงานน้อยที่สุดที่ต้องทำงานชนิดนั้นๆ ได้จากสถิติ
MANDAY PER UNIT จำนวนแรงงานที่ใช้ในการทำงานชนิดนั้นต่อหนึ่งหน่วยงาน
= [ set of crew / (work per day) ]
WORK / DAY ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน ต่อ  SET OF CREW ได้จากสถิติ
QUANTITY ปริมาณงานที่ทำได้ UNIT หน่วยนับของงานที่ทำ
REMARK รายละเอียดลักษณะการทำงานเพิ่มเติม 1  แรง หมายถึง คน 1 คน ทำงานปกติ 1 วันๆละ 8 ชั่วโมง ตามกฎหมาย
   
ตัวอย่างการหาราคาต่อหน่วย หรือ
UNIT COST
( จำนวนแรงงานทั้งหมด x ค่าแรงต่อวัน ) / ( ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน )
  =  ( 20 แรง x 240 บาท ต่อ วัน ) / ( 60 ตารางเมตร ต่อ วัน ) = 80 บาท / ตารางเมตร
 

  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน
                                                                      
WORK SET OF  MANDAY                                                    work / day REMARK
CREW PER UNIT QUANTITY UNIT
           
           
 3.งานช่างปูน             
1.ผสมคอนกรีตด้วยกะบะ 0.667 4.5 ลบ.ม. ลบ.ม.
2.ผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสม 0.343 17.5  ลบ.ม.  วัสดุผสมห่าง 3-6 ม.
3.เทปูนทรายรองพื้นหนา 5 ซม 0.091 11.0  ตร.ม. สำหรับงานหินขัดทรายล้าง
4.เทปูนทรายหนา 4-5 ซม   0.114 8.8  ตร.ม. ทำผิวขัดมัน
5.เทปูนทรายหนา 5 ซม. 0.057 17.5  ตร.ม.  
6.ทำพื้นหินขัด  0.118 17.0  ตร.ม. ไม่รวมขัดลงเงา  
7.ทำพื้นทรายล้าง     0.111 9.0  ตร.ม.  
8.เทพื้นคอนกรีตหนา 10 ซม. 0.100 10.0  ตร.ม. เฉลี่ยจากคน 3 คน
9.เทพื้นคอนกรีต        0.667 1.5  ตร.ม. ผสมกะบะ
10.เทพื้นคอนกรีตขัดมันหนา 8-10 ซม.   0.160 25.0  ตร.ม. ช่าง 1 ผู้ช่วย 3 
11.เทพื้นคอนกรีตหนา 14 ซม. 0.048 165.0  ตร.ม. มีปั้นจั่นยกปูนให้-ตึกสูง
12.เทคอนกรีตถนน      0.571 1.8 ลบ.ม ผสมกะบะ
13.เทคอนกรีตเสา ขนาด 0.3 x 0.3 x 3 ม.  0.154 13.0 ม.  
14.เทคอนกรีตเสา  1.481 1.4 ลบ.ม เทด้วยกระป๋อง 
15.เทคอนกรีตคานระดับสูง 3 ม 2.000 1.5 ลบ.ม ส่งถังปูนโดยโยน 
16.CONCRETE PUMP   1 0.029 35.0 ลบ.ม ต่อชั่วโมง 
17.เทคอนกรีต TOWER CRANE  0.100 10.0 ลบ.ม ต่อชั่วโมง 
18.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ  0.125 8.0 ตร.ม. มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐระยะต่ำ 
19.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ 0.001 1100.0    
20.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ สูง 3 ม.   0.222 4.5 ตร.ม. มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐระยะสูง
21.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ  0.002 550.0    
22.ก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม.ไม่เซาะร่อง   0.154 6.5 ตร.ม.                             มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ 
  0.008 120.0  ก้อน มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
23.ก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม. เซาะร่อง   0.020 50.0  ก้อน มีคนส่งปูน
24.ก่ออิฐ บปก โชว์แนว  แต่งหน้าเดียว  0.286 3.5 ตร.ม.                            มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
  0.012 85.0  ก้อน มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ
25.ก่ออิฐมอญโชว์แนว   0.200 5.0 ตร.ม. มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ 
26.ก่อกำแพงหินหนา 30 ซม.  1.333 1.5 ตร.ม. 1 คนก่อ 1 คนตัดหิน
27.กรุกระเบื้องโมเสคผนัง  0.444 4.5 ตร.ม.  
28.บุหินกาบผนัง 0.455 2.2 ตร.ม. มีผู้ช่วยคัด-ตัดหิน
29.ฉาบปูน ผนัง  0.111 9.0 ตร.ม. ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
30.ฉาบปูนบัว  0.222 4.5 ม. ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
31.ฉาบปูน คาน 3 ด้าน 30 x 50 x 50 ซม.    1.111 0.9 ม. รวมจับเซี้ยมแต่งแนว
32.ฉาบปูนเสา 4 ด้าน 30 x 30 ซม.  1.000 1.0 ม. รวมจับเซี้ยมแต่งแนว
33.ฉาบปูนเสากลม  dia. 40 ซม. 0.500 2.0 ม.  
34.ทำหินขัดเสากลม dia. 40 ซม 1.000 2.0 ม. ไม่รวมขัด
35.ทำผนังทรายล้าง   0.182 11.0  ตร.ม.  ไม่รวมรองพื้น
36.ทำผนังกรวดล้าง  0.208 4.8  ตร.ม.  ไม่รวมรองพื้น
37.ปูกระเบื้องโมเสค  ขนาด 2"  0.400 2.5  ตร.ม.  รวมแต่งปูนทราย
38.ปูกระเบื้องเคลือบผนังขนาด 4"x4"   0.286 3.5  ตร.ม.  ไม่รวบฉาบรองพื้น
39.ปูกระเบื้องเคลือบ  ขนาด 6"x6"    0.333 3.0  ตร.ม.   
40.ปูกระเบื้องหินขัด  ขนาด 8" x 8"   0.143 7.0  ตร.ม.  ไม่รวมปรับระดับ 
41.ปูกระเบื้องหินขัด  ขนาด 12"x12"    0.007 150.0 แผ่น              
  0.222 4.5   ตร.ม.      
42.ปูพื้นหินอ่อน ขนาด 30 x 50 x 01 ซม  1.111 1.8  ตร.ม.  รวมงานปรับระดับ 
43.ปูกระเบื้องด่านเกวียน 0.400 2.5  ตร.ม.   
44.ปูหินกาบ  0.333 3.0  ตร.ม.   
45.เทคอนกรีตโครงสร้าง 0.143 35.0 ลบ.ม.  
46.ทำไม้แบบ และติดตั้ง 0.130 23.0 ตร.ม.  
47.ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 200 กก./ตร.ม. 0.055 55.0 ตร.ม.  
48.ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 300 กก./ตร.ม. 0.067 45.0 ตร.ม.  
49.เทคอนกรีตทับหน้าเสริมเหล็ก dia 6 มม. 0.114 35.0 ตร.ม.  
50.ผสมน้ำยากันซึมคอนกรีต 0.050 40.0 กก.  
51. งานทำพื้น คสล. หนา 8 ซม. เสริมเหล็ก 0.062 65.0 ตร.ม.  
       ขนาด 6 มม.  @ 0.20 # ม.          
52.ติดตั้ง WATER STOP  0.120 25.0 ม.  
53.ก่ออิฐมอญหนาเต็มแผ่น 0.100 30.0 ตร.ม.  
54.เอ็น คสล. 0.10x0.10 ม. 0.500 10.0 ม.  
              0.10x0.20 ม. 0.500 10.0 ม.  
              0.10x0.30 ม. 0.500 10.0 ม.  
              0.10x0.40 ม. 0.500 10.0 ม.  
55.งานติดตั้งฝาวัสดุแผ่นและคร่าวไม้ 0.133 30.0 ตร.ม.  
 56.งานเสาเอ็นและทับหลัง คสล. 0.500 10.0 ม.  
57.ทำทับหลังผิวทรายล้าง 0.556 9.0 ม.  
58.บุวัสดุกันเสียงสะท้อน 0.075 40.0 ตร.ม.  
59.ติดตั้งพาทิเคิลบอร์ด หนา 3.5 มม. ผิวเมลามีน 2 ด้าน 0.075 40.0 ตร.ม.  
60.เท คสล.หนา 15 ซม.เสริมเหล็ก RB9 @0.20 # 2 ชั้น 0.133 30.0 ตร.ม.  
61.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" 0.100 30.0 ตร.ม.  
62.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" แต่งแนว 1 ด้าน 0.075 40.0 ตร.ม.  
63.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" แต่งแนว 2 ด้าน 0.086 35.0 ตร.ม.  
64.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" กันฝน 0.100 30.0 ตร.ม.  
65.ก่ออิฐดินเผาท้องถิ่น 0.060 50.0 ตร.ม.  
66.ผนังไม้อัดสักปิดทับ 1 ด้าน 0.075 40.0 ตร.ม.  
67.ก่ออิฐบล็อคระบายอากาศ 0.086 35.0 ตร.ม.  
68.เกล็ดระบายอากาศเหล็กเคลือบสี 0.150 20.0 ตร.ม.  
69.METEL SHEET โครงเคร่าเหล็ก 0.100 30.0 ตร.ม.  
71.แผ่นสำเร็จรูป GRC  ทำสี FLUOCARBON       ตร.ม.  
71.ทำผิวพื้นขัดมัน 0.020 200.0 ตร.ม.  
72.ทำผิวกันซึมบนหลังคา 0.040 100.0 ตร.ม.  
73.ทำพื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม 0.025 200.0 ตร.ม.  
74.ทำพื้นขัดมันพรม หนา 1.75 ปอนด์ สีเรียบ       ตร.ม.  
75.ติดตั้งบัวเชิงผนัง - ไม้แดง  3/4"x4" ย้อมสีโอ๊ค 0.080 50.0 ม.  
                        - กระเบื้อง 0.100 40.0 ม.  
                        - ขัดมัน 0.133 30.0 ม.  
                        - หินอ่อน สูง 0.10 ม. 0.133 30.0 ม.  
76.พื้นปูกระเบื้องไพโรเกรส  4"x8" 0.075 40.0 ตร.ม.  
77.ปูบล็อคซีแพค 0.100 40.0 ตร.ม.  
78.ทำพื้นผิวซีเมนต์ปาดเรียบ 0.013 300.0 ตร.ม.  
79.ขัดหยาบ 0.020 200.0 ตร.ม.  
80.ปูกระเบื้องเซรามิค  8" x 8"  ขอบทรายล้าง 0.080 50.0 ตร.ม.  
81.ทำพื้นผิวหินขัด  0.060 50.0 ตร.ม.  
82.ทำผิวปูนสลัด 0.015 200.0 ตร.ม.  
83.บุหินแกรนิต       ตร.ม.  
-84.ผนังไม้อัดสักปิดทับ 1 ด้าน 0.060 50.0 ตร.ม.  
85.ทำผิวกรวดล้าง 0.100 30.0 ตร.ม.  
86.งานฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง กว้าง 1" ลึก 1/2" 0.038 80.0 ตร.ม.  
87.ทำผิวเกล็ดอลูมิเนียมสำเร็จรูปสีธรรมชาติ 0.060 50.0 ตร.ม.  
88.สลัดเม็ดปูนทราย 0.015 200.0 ตร.ม.  
89.แต่งปูนทราย (พ่นทรายทาสี) 0.030 100.0 ตร.ม.  
90.สลัดปูนสี       ตร.ม.  
91.ขัดหยาบตีเส้นผิวแกร่ง 0.030 100.0 ตร.ม.  
92.ขัดมันเรียบทำผิวแกร่ง 0.030 100.0 ตร.ม.  
93.ปูบล็อคประดับของ C-PAC 0.075 40.0 ตร.ม.  
94.ปูกระเบื้องโมเสด 2"x2" 0.075 40.0 ตร.ม.  
95.พื้นผิวซีเมนต์ปาดเรียบ 0.040 100.0 ตร.ม.  
96.จับเซี้ยมคาน-เสา 0.200 20.0 ม.  
97.ขัดพื้นไม้       ตร.ม.  
98.ทำผิวปูนทราย+กาวซีเมนต์ 0.040 100.0 ตร.ม.  
99.ขั้นบันไดผิวทรายล้าง       ตร.ม.  
100.ปูกระเบื้องสลับทรายล้าง 0.040 100.0 ตร.ม.  
101.บุตาข่าย  CHAIN LINK       ตร.ม.  
102.ทำผิว HARDENER 0.020 200.0 ตร.ม.  

rscelaw@yahoo.com

ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:32:17