สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม  รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.


  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย

WORK ชนิด และ ลักษณะงานที่ทำ SET OF CREW จำนวนคนงานน้อยที่สุดที่ต้องทำงานชนิดนั้นๆ ได้จากสถิติ
MANDAY PER UNIT จำนวนแรงงานที่ใช้ในการทำงานชนิดนั้นต่อหนึ่งหน่วยงาน
= [ set of crew / (work per day) ]
WORK / DAY ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน ต่อ  SET OF CREW ได้จากสถิติ
QUANTITY ปริมาณงานที่ทำได้ UNIT หน่วยนับของงานที่ทำ
REMARK รายละเอียดลักษณะการทำงานเพิ่มเติม 1  แรง หมายถึง คน 1 คน ทำงานปกติ 1 วันๆละ 8 ชั่วโมง ตามกฎหมาย
   
ตัวอย่างการหาราคาต่อหน่วย หรือ
UNIT COST
( จำนวนแรงงานทั้งหมด x ค่าแรงต่อวัน ) / ( ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน )
  =  ( 20 แรง x 240 บาท ต่อ วัน ) / ( 60 ตารางเมตร ต่อ วัน ) = 80 บาท / ตารางเมตร

  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน
                                                            
WORK SET OF  MANDAY WORK/DAY   REMARK
  CREW PER UNIT QUANTITY UNIT  
 4.งานช่างไม้                
1.ตั้งเสาไม้ 6" x 4 ม. ติดยึด 0.308 6.5 ต้น  
2.ตั้งเสาไม้  0.286 17.5 ต้น เสายาว 5-6 ม.
3.ทำแบบหล่อคอนกรีตคานพร้อมติดตั้ง   0.200 10.0  ตร.ม.  บ้านพักอาศัย  
4.ทำแบบหล่อคอนกรีตพื้น  พร้อมติดตั้ง  0.250 8.0  ตร.ม.  บ้านพักอาศัย  
5.ทำแบบหล่อคอนกรีตฐานรากพร้อมติดตั้ง  0.214 14.0  ตร.ม.  อาคาร 17 ชั้น
6.ทำแบบหล่อคอนกรีต แบบเทพื้น-คานคอนกรีตต่อเนื่องและตั้งค้ำยัน   0.167 6.0  ตร.ม.   
7.ผูกนั่งร้านไม้ไผ่  0.013 225.0  ตร.ม.   
8.ทำโครงหลังคาไม้   0.250 12.0  ตร.ม.  ไม่รวมการมุงหลังคา
9.ทำโครงหลังคาสังกะสี  0.343 17.5  ตร.ม.   
10.ทำโครงหลังคาไม้ไผ่  0.286 3.5  ตร.ม.   
11.ทำโครงหลังคากระเบื้อง 0.343 17.5  ตร.ม.  กระเบื้องลอนใยหิน 
12.ทำโครงหลังคา MONIER  0.343 17.5  ตร.ม.   
13.มุงหลังคาสังกะสี   0.033 60.0 แผ่น  
14.มุงหลังคาสังกะสี   0.083 12.0  ตร.ม.   
15.มุงหลังคากระเบื้อง  0.044 45.0  ตร.ม.  กระเบื้องลอนใยหิน 
16.มุงหลังคาแบบวิบูลย์ศรี  0.005 200.0 แผ่น  
17.มุงหลังคา MONIER   0.091 11.0  ตร.ม.  1 ตร.ม./11 แผ่น  
18.มุงหลังคาด้วยจาก 0.003 300.0 ตับ  
19.ตีคร่าวและทำฝ้า   0.182 5.5  ตร.ม.  กระเบื้องกระดาษ
20.คร่าวไม้ 0.4 x 0.4  0.286 3.5  ตร.ม.   
21.คร่าวไม้ 0.6 x 0.6 0.200 5.0  ตร.ม.   
22.คร่าวอลูมินั่ม 0.6 x 0.6 0.111 9.0  ตร.ม.   
23.คร่าวอลูมินั่ม 0.6 x 1.2 0.080 12.5  ตร.ม.   
24.คร่าวชุบสังกะสี  0.143 7.0  ตร.ม.   
25.วางตง-คาน  0.150 20.0  ตร.ม.   
26.ทำบันไดไม้ขนาดกว้าง 1.5ม 0.333 6.0 ขั้น ไม่รวมราว  
27.ทำบันไดไม้มีพุก   0.889 2.3 ม. ขนาด 1 x 2.5 ม.
28.ทำบันไดไม้แบบเจาะ 1.000 2.0 ม.  
29.ตีระแนงไม้      0.033 30.0  ตร.ม.  ความสูงเท่าบ้าน 2ชั้น
30.ตีฝาไม้ทับเกล็ด  0.143 7.0  ตร.ม.   
31.ตีฝาไม้บังใบ เข้าลิ้น   0.286 3.5  ตร.ม.   
32.ตีฝาตั้งทับเกล็ด 0.222 4.5  ตร.ม.   
33.ตีฝารั้วสังกะสี 0.017 60.0 แผ่น  
34.ตีฝารั้วด้วยไม้       0.100 10.0 ม. ไม้ 0.5"x6" รั้วสูงไม่เกิน 2 ม.  
35.ไสบาก แต่งเสา     0.200 5.0 ต้น เสายาวไม่เกิน 3 ม.
36.ไสบาก แต่งเสา     0.333 3.0 ต้น เสายาวเกิน 3 ม. 
37.ไสไม้ฝา     0.033 30.0  ตร.ม.  ไม้ 0.5" x 6"
38.ไสไม้ฝา 0.013 80.0  ตร.ม.  ไสด้านเดียว
39.ไสไม้พื้น     0.024 42.5  ตร.ม.  ไสด้านเดียว
40.ไสพื้น     0.050 20.0  ตร.ม.   
41.ปูพื้นไม้ตีชิด  0.111 9.0  ตร.ม.  ไม้กว้าง 8"  
42.ปูพื้นไม้เข้าลิ้น   0.250 4.0  ตร.ม.  ไม้กว้าง 4"  
43.ปูพื้นไม้ปาเก้เข้าลิ้น   0.400 2.5  ตร.ม.  ขัดด้วยเครื่อง
44.ปูพื้นโมเสคปาเก้      0.286 3.5  ตร.ม.  ขัดด้วยเครื่อง
45.ตั้งคร่าวและตีระแนง 0.050 20.0  ตร.ม.  ช่องห่างไม่เกิน 10ซม
46.ตีไม้ระแนงฝ้า  0.025 40.0  ตร.ม.  ระดับพื้นมีผู้ช่วย 1 คน
47.ทำฝ้าเพดานธรรมดา  0.167 6.0  ตร.ม.  ไม้ 0.5"x6" 
48.ทำโครงและตีฝาไม้อัดขนาด 6 มม. 2 ด้าน  0.111 18.0  ตร.ม.  เคร่าห่าง 0.4x0.4 
49.ทำโครงไม้ตีฝ้าเพดาน กระเบื้อง 4 มม.     0.200 10.0  ตร.ม.  เคร่าห่าง 0.4x0.4
50.ทำลูกกรงไม้ ใช้เครื่องกลึง 0.050 20.0 อัน 2" x 2" x 1.05 ม
51.ติดตั้งลูกกรงไม้-ราวไม้  0.667 1.5 ม.  
52.ติดตั้งลูกกรงเหล็ก     0.500 2.0 ม.  
53.ทำวงกบไม้สัก   0.500 2.0 ช่อง  
54.ทำหน้าต่างธรรมดา    2.500 0.4 ช่อง  
55.ทำกรอบบานหน้าต่าง ขนาด 0.8 x 1.05  0.200 5.0 บาน ทำด้วยเครื่องจักร
56.ทำประตูไม้ลูกฟักขนาด 0.8 x 2.00  1.250 0.8 บาน ทำด้วยมือ
57.ทำประตูใหญ่ขนาด 2 x 3 ม.   4.000 0.3 ช่อง  
58.ทำประตูสังกะสี   0.250 4.0 ช่อง กรอบไม้ยาง  
59.ทำประตูไม้ยาง 0.333 3.0 ช่อง กรอบและฝากรุด้วยไม้ยาง     
60.ติดตั้งวงกบขนาด 1.05x1.6 0.200 10.0 วง  
61.ติดตั้งวงกบ 0.167 6.0 ช่อง  
62.ติดตั้งบานหน้าต่างขนาด 0.8 x 1.05 0.125 8.0 บาน บานพับแบบ WHITO
63.ติดตั้งบานประตูไม้ ลูกบิดขนาด 0.9 x 2.00     0.400 5.0 บาน  
64.ติด/ปรับบานพับประตูหน้าต่าง 0.100 10.0 กะแบะ  
65.ประกอบโครงเหล็กหลังคาซีแพค 0.200 20.0 ตร.ม.  
66.ติดตั้งเชิงชาย 0.400 10.0 ม.  
67.ติดตั้งปิดลอน 0.267 15.0 ม.  
68.ติดตั้งSKYLIGHT 0.200 25.0 ตร.ม.  
69.ติดตั้งครอบปิดจั่ว 1.000 3.0 ชุด  
70.ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน 0.130 23.0 ตร.ม.  
71.บุอลูมิเนียมฟอล์ย 2 หน้า 0.130 23.0 ตร.ม.  
72.พ่นโพลียูริเทนโฟม หนา 1 ซม. 0.089 45.0 ตร.ม.  
73.งานฝ้าเพดานคอนกรีตเปลือย 0.105 38.0 ตร.ม.  
74.งานฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ 0.132 38.0 ตร.ม.  
75.งานฝ้าเพดานวัสดุแผ่นและคร่าวไม้ 0.125 40.0 ตร.ม.  
76.ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม.  0.133 30.0 ตร.ม.  
เคร่า T-BAR          
77.ติดตั้งฝ้าไม้ระแนงโครงคร่าวไม้ยาง . 0.060 50.0 ตร.ม.  
อาบน้ำยา @ 0.5 m          
78.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง  2" x 2"  0.111 18.0 ม.  
ขัดเรียบย้อมสี          
79.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง  1 1/2" x 2" 0.111 18.0 ม.  
ทาสีน้ำมัน          
80.งานฉาบร่องแต่งแนวใต้พื้นสำเร็จรูป 0.150 20.0 ตร.ม.  
81.ติดตั้งฝ้า ACOUSTIC 0.089 45.0 ตร.ม.  
82.ฉาบปูนเรียบใต้พื้นหล่อในที่ 0.150 20.0 ตร.ม.  
83.ติดตั้งไมโครไฟเบอร์ หนา  2 1/2" 0.100 40.0 ตร.ม.  
84.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง  2" x 2"  0.167 18.0 ม.  
ขัดเรียบย้อมสี          
85.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง  1 1/2" x 2"  0.167 18.0 ม.  
ทาสีน้ำมันสีขาว          
86.ติดตั้งคิ้วไม้สัก ห้องล็อบบี้ 0.167 18.0 ม.  
87.ประตูไม้ ประตูเหล็ก ประตูอลูมิเนียม  2.000 2.0 ชุด  
  พร้อมวงกบ และอุปกรณ์          
88.หน้าต่างไม้ หน้าต่างอลูมิเนียม กระจก 2.000 2.0 ชุด  
  พร้อมวงกบและอุปกรณ์          
89.ติดตั้งช่องแสงกระจกติดตาย 1.000 3.0 ชุด  
90.ติดตั้งช่องลมตะแกรงเหล็ก 1"# โครงไม้ 1.500 2.0 ชุด  
        1/2"x1/2" ขนาดกว้าง 0.25          
91.ติดตั้งมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม บานประตู 1.500 2.0 ชุด  
                                         บานหน้าต่าง       ชุด  
92.ประกอบและติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ด 2ช่อง 1.500 2.0 ชุด  
93.ติดตั้งบานช่องท่อ 0.4x1.00 ม. 1.500 2.0 ชุด  
94.ติดตั้งบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชา 0.9x3.0 1.500 2.0 ชุด  
95.ลูกกรงระเบียงปูนปั้น 0.600 5.0 ม.  
96.ลูกกรงชั้นลอย 0.300 10.0 ม.  
           

rscelaw@yahoo.com

ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:34:21