สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม  รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.


  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย

WORK ชนิด และ ลักษณะงานที่ทำ SET OF CREW จำนวนคนงานน้อยที่สุดที่ต้องทำงานชนิดนั้นๆ ได้จากสถิติ
MANDAY PER UNIT จำนวนแรงงานที่ใช้ในการทำงานชนิดนั้นต่อหนึ่งหน่วยงาน
= [ set of crew / (work per day) ]
WORK / DAY ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน ต่อ  SET OF CREW ได้จากสถิติ
QUANTITY ปริมาณงานที่ทำได้ UNIT หน่วยนับของงานที่ทำ
REMARK รายละเอียดลักษณะการทำงานเพิ่มเติม 1  แรง หมายถึง คน 1 คน ทำงานปกติ 1 วันๆละ 8 ชั่วโมง ตามกฎหมาย
   
ตัวอย่างการหาราคาต่อหน่วย หรือ
UNIT COST
( จำนวนแรงงานทั้งหมด x ค่าแรงต่อวัน ) / ( ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน )
  =  ( 20 แรง x 240 บาท ต่อ วัน ) / ( 60 ตารางเมตร ต่อ วัน ) = 80 บาท / ตารางเมตร

  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน
                                                            
WORK SET OF  MANDAY WORK/DAY   REMARK
  CREW PER UNIT QUANTITY UNIT  
 5.งานเหล็ก                   
1.ดัดเหล็กและผูกเหล็ก(โครงสร้างทั่วไป)     0.040 50.0  ก.ก.                  ขนาด dia.6-dia.12 มม.                        
  0.022 90.0   ก.ก.  ขนาด dia.15-dia.28 มม.
2.เชื่อมทำลูกกรงบันไดแบบเรียบ แนวตั้ง  0.125 16.0 ม. ไม่รวมร้อยราว PVC
3.ดัดเหล็ก-เชื่อมหน้าต่าง ลวดลายอิฐ   0.500 2.0 บาน ตัดเหล็กเตรียมไว้แล้ว
4.ติดตั้งประตูเหล็กดัด 0.250 8.0 บาน ช่าง 1 คนลูกมือ 1คน
5.ติดตั้งประตูเหล็กยืดTOWN HOUSE 2.000 2.0 ชุด ช่าง 1 คนลูกมือ 1คน
6.ติดตั้งประตูเหล็กม้วน 3.000 1.0 ชุด  
7.ทำโครงหลังคาเหล็ก TRUSS  0.800 5.0 ม. แบบ DOUBLE HOWE
           

rscelaw@yahoo.com

ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:34:53