สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม  รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.


  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย

WORK ชนิด และ ลักษณะงานที่ทำ SET OF CREW จำนวนคนงานน้อยที่สุดที่ต้องทำงานชนิดนั้นๆ ได้จากสถิติ
MANDAY PER UNIT จำนวนแรงงานที่ใช้ในการทำงานชนิดนั้นต่อหนึ่งหน่วยงาน
= [ set of crew / (work per day) ]
WORK / DAY ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน ต่อ  SET OF CREW ได้จากสถิติ
QUANTITY ปริมาณงานที่ทำได้ UNIT หน่วยนับของงานที่ทำ
REMARK รายละเอียดลักษณะการทำงานเพิ่มเติม 1  แรง หมายถึง คน 1 คน ทำงานปกติ 1 วันๆละ 8 ชั่วโมง ตามกฎหมาย
   
ตัวอย่างการหาราคาต่อหน่วย หรือ
UNIT COST
( จำนวนแรงงานทั้งหมด x ค่าแรงต่อวัน ) / ( ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน )
  =  ( 20 แรง x 240 บาท ต่อ วัน ) / ( 60 ตารางเมตร ต่อ วัน ) = 80 บาท / ตารางเมตร

  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน
                                                            
WORK SET OF  MANDAY WORK/DAY   REMARK
  CREW PER UNIT QUANTITY UNIT  
6.งานช่างสี          
1.ขูดสีเก่าออก       0.154 6.5  ตร.ม.   
2.ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง    0.014 72.5  ตร.ม.   
3.ทาสีพลาสติค 1 ครั้ง 0.017 57.5  ตร.ม.   
4.ทาสีน้ำพลาสติค เพดาน  0.125 8.0  ตร.ม.  2 เที่ยว
5.ทาสีน้ำพลาสติค ผนัง  0.074 13.5  ตร.ม.  2 เที่ยวไม่รวมรองพื้น
6.ทาแชลแล็ค 1 ครั้ง    0.040 25.0  ตร.ม.   
7.ทาแชลแลคประตูไม้อัดขนาด 0.9 x 2.00   0.069 14.5  ตร.ม.  2 เที่ยว 
8.พ่นสีน้ำมัน  0.050 20.0  ตร.ม.  ในเวลา 1 ชม.  
9.พ่นสีระเบิด 0.133 7.5  ตร.ม.  ในเวลา 1 ชม.  
10.ทาสีน้ำปูน  0.036 27.5  ตร.ม.  1 เที่ยว  
11.ทาสีน้ำมันผนัง  0.061 16.5  ตร.ม.  1 เที่ยว  
12.ทาสีน้ำมัน หน้าต่างกรอบไม้ 0.167 6.0 บาน 2 เที่ยว    
13.ทาสีน้ำมันครั้งที่ 1  0.027 37.5  ตร.ม.   
14.ทาสีน้ำมันทับหน้า 0.036 27.5  ตร.ม.   
15.ทาน้ำมันวานิชเงาประตูขนาด 0.9 x 2.00    0.500 2.0 บาน 2 เที่ยวไม่รวม การขัดถู   
16.ทาวานิชพื้นไม้  0.100 10.0  ตร.ม.  1 เที่ยว  
17.ขัดพื้นไม้ด้วยเครื่องขัด      0.025 40.0  ตร.ม.   
18.ขัดกระดาษทราย  ประตูลูกฟักลวดลาย  1.000 1.0 บาน ลูกมือ 
19.ผูกนั่งร้านไม้ไผ่เพื่อทาสี  0.017 175.0  ตร.ม.  ไม่เกิน 3 ชั้น
20.ทาสีเคลือบผิวพื้น 0.055 55.0 ตร.ม.  
21.ทาสีโครงเหล็กหลังคา 0.060 50.0 ตร.ม.  
22.ทาน้ำยาเคลือบแข็งพื้นไม้ 0.050 60.0 ตร.ม.  
23.ทาสีกันสนิม 0.055 55.0 ตร.ม.  
24.ทาน้ำยาเคลือบผิวพื้น URETHANE 0.050 60.0 ตร.ม.  
25.ทาน้ำยาเคลือบแข็งวงกบ 0.060 50.0 ตร.ม.  
26.ทาสีน้ำมัน -ประตู-หน้าต่าง 0.060 50.0 ตร.ม.  
27.ทาสีพลาสติกส่วนปูนสลัดดอกเซาะร่อง 0.055 55.0 ตร.ม.  
28.ทาเส้นจราจร 0.060 50.0 ตร.ม.  
29.ทาน้ำยากันเชื้อรา 0.060 50.0 ตร.ม.  
           

rscelaw@yahoo.com

ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:35:30