สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม  รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.


  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย

WORK ชนิด และ ลักษณะงานที่ทำ SET OF CREW จำนวนคนงานน้อยที่สุดที่ต้องทำงานชนิดนั้นๆ ได้จากสถิติ
MANDAY PER UNIT จำนวนแรงงานที่ใช้ในการทำงานชนิดนั้นต่อหนึ่งหน่วยงาน
= [ set of crew / (work per day) ]
WORK / DAY ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน ต่อ  SET OF CREW ได้จากสถิติ
QUANTITY ปริมาณงานที่ทำได้ UNIT หน่วยนับของงานที่ทำ
REMARK รายละเอียดลักษณะการทำงานเพิ่มเติม 1  แรง หมายถึง คน 1 คน ทำงานปกติ 1 วันๆละ 8 ชั่วโมง ตามกฎหมาย
   
ตัวอย่างการหาราคาต่อหน่วย หรือ
UNIT COST
( จำนวนแรงงานทั้งหมด x ค่าแรงต่อวัน ) / ( ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน )
  =  ( 20 แรง x 240 บาท ต่อ วัน ) / ( 60 ตารางเมตร ต่อ วัน ) = 80 บาท / ตารางเมตร

  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน
                                                            
WORK SET OF  MANDAY WORK/DAY   REMARK
  CREW PER UNIT QUANTITY UNIT  
8.งานช่างไฟฟ้า              
1.เดินสายไฟ เดินลอยตีกิ๊บ  0.222 4.5 จุด ตึกแถวไม่รวมการติดตั้งโคมบ้านพักอาศัย     
2.เดินสายไฟพร้อมสกัดปูนฝัง ร้อยท่อ     0.500 4.0 จุด ท่อฝังผนัง 
3.ติดไฟฟ้าเดินสายธรรมดา  0.333 3.0 ดวง  
4.ติดตั้งหลอดฟลูโอเรสเซ็นต์    0.250 4.0 จุด 1X40W พร้อมโป๊ะ 
5.ติดตั้งกระดิ่งไฟฟ้า  0.167 6.0 จุด TOWN HOUSE  
6.ติดตั้งโคมไฟระย้า 0.500 4.0 ชุด  
7.อาคารไม้   0.182 5.5 จุด  
 8.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.286 3.5 จุด  
 9.ฝังท่อ PVC           0.250 4.0 จุด  
 10.ฝังท่อ EMT    0.435 2.3 จุด  
 11.ตู้ CUT OUT       0.250 4.0 ชุด  
 12.SAFETY SWITCH     0.500 2.0 ชุด  
13.ติดตั้งสวิทซ์           
    - สวิทช์ทางเดียว 0.600 5.0 จุด  
    - สวิทช์สามทาง 1.000 3.0 จุด  
14.ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า          
        - เต้ารับเดี่ยว 0.750 4.0 จุด  
        - เต้ารับคู่ 0.750 4.0 จุด  
15.ติดตั้งกริ่งไฟฟ้า พร้อมสวิทซ์และงานเดินสาย 1.000 3.0 ชุด  
16.ติดตั้งLOAD CENTER 12 ช่อง 1.000 2.0 ชุด  
17. เดินสายลอยสำหร้บแอร์  0.600 5.0 จุด  
 18. เดินสายลอยสำหรับ JUNGTION BOX 0.600 5.0 จุด  
19.ติดตั้งปลั๊กสายอากาศโทรทัศน์ 0.750 4.0 จุด  
20.ติดตั้งปลั๊กโทรศัพท์ 0.600 5.0 จุด  
21.ติดตั้งแผงสวิทช์และ CIRCUIT BREAKER 1.500 2.0 ชุด  
22.เดินสายเมน 0.750 4.0 จุด  
23.PUPLEX RECEPTACLE 2P+G 15A 250V.       ชุด  
UNIVERSAL TYPE          
24.ติดตั้งตู้ PANEL BOARD 1.500 2.0 ชุด  
25.ติดตั้งพัดลมติดเพดาน 0.750 4.0 ชุด  
26.ติดตั้งSTRAINER                Dia.  3"       ชุด  
 27. ติดตั้งTELEPHONE TERMINAL BOX 0.750 4.0 ชุด  
 28.ติดตั้ง TELEPHONE OUTLET 0.750 4.0 จุด  
 29. เดินสาย TIEV สำหรับ TELEPHONE OUTLET 0.600 5.0 จุด  
30.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน          
 -ขนาด 12,000 BTU/HR 3.000 1.0 เครื่อง  
 - ขนาด 22,000 BTU/HR 3.000 1.0 เครื่อง  
 - ขนาด 27,000 BTU/HR 3.000 1.0 เครื่อง  
 - ขนาด 28,000 BTU/HR 3.000 1.0 เครื่อง  
 - ขนาด 36,000 BTU/HR 3.000 1.0 เครื่อง  
31.พัดลม          
 - AIR FLOW 400 CFM 1.500 2.0 ชุด  
 - AIR FLOW 360 CFM 1.500 2.0 ชุด  
 - AIR FLOW 300 CFM 1.500 2.0 ชุด  
 - AIR FLOW 280 CFM 1.500 2.0 ชุด  
 - AIR FLOW 180 CFM 1.500 2.0 ชุด  
 - AIR FLOW 150 CFM 1.500 2.0 ชุด  
 - AIR FLOW 100 CFM 1.500 2.0 ชุด  
 - AIR FLOW   80 CFM 1.500 2.0 ชุด  
 - AIR FLOW   60 CFM 1.500 2.0 ชุด  
 - AIR FLOW   40 CFM 1.500 2.0 ชุด  
32.FRESH AIR GRILL          
 - 14"x10" 0.600 5.0 ชุด  
 - 24"x18" 0.600 5.0 ชุด  
 - 16"x14" 0.600 5.0 ชุด  
 - 14"x12" 0.600 5.0 ชุด  
33.AIR DUCT 24"x10" 0.600 5.0 ม.  
34.ติดตั้งKF ขนาด 1500 CFM CETLING MOUNT 1.000 3.0 ชุด  
STATIC FRESS 0.8 INWG.          
35.CONTROL EQUIPMENT 1.500 2.0 ชุด  
           

rscelaw@yahoo.com

ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:36:38