สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม  รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.


  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย

WORK ชนิด และ ลักษณะงานที่ทำ SET OF CREW จำนวนคนงานน้อยที่สุดที่ต้องทำงานชนิดนั้นๆ ได้จากสถิติ
MANDAY PER UNIT จำนวนแรงงานที่ใช้ในการทำงานชนิดนั้นต่อหนึ่งหน่วยงาน
= [ set of crew / (work per day) ]
WORK / DAY ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน ต่อ  SET OF CREW ได้จากสถิติ
QUANTITY ปริมาณงานที่ทำได้ UNIT หน่วยนับของงานที่ทำ
REMARK รายละเอียดลักษณะการทำงานเพิ่มเติม 1  แรง หมายถึง คน 1 คน ทำงานปกติ 1 วันๆละ 8 ชั่วโมง ตามกฎหมาย
   
ตัวอย่างการหาราคาต่อหน่วย หรือ
UNIT COST
( จำนวนแรงงานทั้งหมด x ค่าแรงต่อวัน ) / ( ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน )
  =  ( 20 แรง x 240 บาท ต่อ วัน ) / ( 60 ตารางเมตร ต่อ วัน ) = 80 บาท / ตารางเมตร

  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน
                                                            
WORK SET OF  MANDAY WORK/DAY   REMARK
CREW PER UNIT QUANTITY UNIT  
 9.งานช่างกระจก-อลูมิเนียม          
1.ติดตั้งกระจกหนา 5 มม. ขนาด 2.5 x 2.5 f.   0.083 12.0 บาน งานหน้าต่าง  
 2.ติดตั้งกระจกบานเกล็ด 4"    0.008 120.0 เกล็ด  
3.ติดตั้งกระจกตู้โชว์ขนาด 6 x 8 f       0.750 4.0 บาน ไม่รวมขนย้ายกระจก 
 4.ติดตั้งกระจกขนาด 3 ตร.ฟ   0.033 30.0 ตร.ฟ.  
 5.ติดตั้งกระจกขนาด 5 ตร.ฟ  0.020 50.0 ตร.ฟ.  
 6.ติดตั้งกระจกขนาด 7 ตร.ฟ   0.014 70.0 ตร.ฟ.  
 7.ติดตั้งกระจกขนาด 15 ตร.ฟ 0.008 120.0 ตร.ฟ.  
 8.ติดตั้งกระจกขนาด 25 ตร.ฟ  0.009 110.0 ตร.ฟ.  
 9.ติดตั้งกระจกขนาด 40 ตร.ฟ  0.008 120.0 ตร.ฟ.  
 10.ติดตั้งกระจกขนาด 50 ตร.ฟ 0.010 100.0 ตร.ฟ.  
 11.ทำโครงอลูมิเนียม ประตูและหน้าต่าง    0.333 6.0 ตร.ม.  งานที่พักอาศัย 
12.ติดตั้งและแขวน ALUMINIUM T-BAR  0.033 60.0 ตร.ม.  ไม่รวมใส่แผ่นฝ้า
           

rscelaw@yahoo.com

ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:37:18