สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม  รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.


ตัวอย่าง Specification งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากหนังสือคอนกรีตเทคโนโลยีของวินิจ ช่อวิเชียร

รายการก่อสร้างเป็นข้อกำหนดในทางช่าง เพื่อชี้บ่งถึงความต้องการของเจ้าของงานให้ได้ความแข็งแรงใช้ประโยชน์ได้ตามความมุ่งหมาย อีกทั้งให้ใช้ช่างฝีมือดีเพื่อให้แลดูสวยงาม
นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักเกณฑ์ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถือเป็นหลักปฏิบัติและดำเนินงาน
รายการก่อสร้างที่ดีต้องมีข้อความกระจ่างชัด และมีความหมายสมบูรณ์ เพื่อผู้ปฏิบัติจะไดปราศจากข้อเคลือบแคลงหรือสงสัย ซึ่งควรครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆต่อไปนี้ คือ
1.วัสดุที่ใช้ทำ รวมถึงการรักษาวัสดุ โดยกำหนดถึงคุณสมบัติและความต้องการของวัสดุที่จะใช้ทำ
2.การเตรียมงานและดำเนินงาน โดยกำหนดถึงการเตรียมงานก่อนลงมือทำงานและขั้นตอนการดำเนินงาน เช่นการลำเลียง การเท การทำให้เนื้อคอนกรีตแน่น การแต่งหน้า
การถอดแบบคอนกรีต เป็นต้น
3.การทดสอบแท่งตัวอย่าง โดยกำหนดถึงการดำเนินการทดสอบและวิธีการทดสอบแท่งตัวอย่าง เพื่อควบคุมให้ได้คุณภาพตามต้องการ
อย่างไรก็ดี การกำหนดรายการก่อสร้างนี้ ต้องคำนึงถึงราคางานด้วย เพราะงานก่อสร้างนับได้ ตั้งแต่งานเล็กๆจนถึงงานขนาดใหญ่ ฉะนั้น รายการก่อสร้างของแต่ละงานให้เหมือนกัน
ย่อมเป็นไปไม่ได้ ควรใช้ดุลยพินิจว่าควรจะกำหนดเช่นใดจึงพอเหมาะและสะดวกในการปฏิบัติสำหรับงานแต่ละขนาด
 
ตัวอย่างรายการก่อสร้างสำหรับงานคอนกรีต แบะคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้กันทั่วไปมีดังนี้
วัตถุประสงค์
คอนกรีต เป็นสิ่งที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์ ทราย หิน หรือ กรวด น้ำ และได้รับการบ่มด้วยความชื้นจนมีความแข็งแรงตามที่ต้องการ
การผสมคอนกรีต จะต้องมีส่วนผสมที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ใช้ ผสมกันให้มีความเหลวพอตัวกับความแข็งแรงที่ต้องการ
ความแข็งแรงของคอนกรีต จะใช้ความแข็งแรงของแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ขนาด 15
x15x15 ซม. ที่อายุ 7 วันและ28 วัน เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องมีกำลังต้านทานแรงอัดไม่น้อยกว่า 150 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 7 วัน หรือ  ไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน
 
วัสดุ
ปูนซีเมนต์ ต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง (เว้นปูนก่อและปูนฉาบผนังให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมได้)มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 15 เล่ม 1-2517 เช่น ปูนซีเมนต์ตราช้าง ตราเพชร และตราพญานาคเศียรเดียว เป็นต้น จะต้องแห้งไม่เป็นก้อนหรือเม็ดหยาบ
ทราย  ต้องเป็นทรายน้ำจืด หรือทรายเทียมก็ได้ มีลักษณะเม็ดเป็นเหลี่ยมคมแข็งทนทาน สะอาด ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน เช่น ดิน ผักหญ้า และต้องผ่านตะแกรงร่อนขนาด 4.5 มม.
ได้ทั้งหมด ทรายมุกข์หรือทรายขี้เป็ดห้ามใช้เด็ดขาด ทรายสำหรับผสมคอนกรีตปูนก่อใช้ทรายเม็ดใหญ่ สำหรับผสมปูนฉาบให้ใช้ทรายเม็ดเล็ก
หินย่อยหรือกรวด  ต้องมีลักษณะเม็ดเป็นเหลี่ยมคม จะต้องมีก้อนแบบที่ขนาดด้านหนึ่งเกิน 3 เท่า ของอีกด้านหนึ่ง ปะปนได้ไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก และจะต้องเป็นก้อนแข็ง
แกร่งไม่ผุ ไม่มีฝุ่น ดิน หรือสิ่งสกปรกเจือปน ขนาดเล็ดลอดผ่านตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม. ได้ การผสมคอนกรีตให้ใช้กรวดหรือหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กผสมกันอย่าง
ละครึ่ง ก่อนนำไปใช้ต้องนำไปล้างให้สะอาด และปล่อยให้สะเด็ดน้ำก่อน
น้ำ  น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องใสสะอาดใช้รับประทานได้ ปราศจากน้ำมัน กรดต่างๆ สารอินทรีย์ และสิ่งสกปรกอื่นๆเจือปน ห้ามใช้น้ำจากคูคลองหรือแหล่งอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต
เหล็กเสริม  ต้องเป็นเหล็กเส้นเดียว  ไม่มีสนิมกร่อน  หรือน้ำมันจับเกาะ  เส้นตรงไม่ดุ้งไม่งอ  เป็นชนิดที่ตรงกับที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการ  คือ เป็นเหล็กเส้นกลม หรือเหล็กข้ออ้อย
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.20-2527 และ 24-2527
 
การเก็บรักษาวัสดุ
ปูนซีเมนต์ จะต้องเก็บรักษาในสถานที่แห้งมีหลังคาและผนังปกคลุมมิดชิด ที่เก็บจะต้องสูงจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า 0.30 เมตร ลมโกรกได้
ทราย กรวด หิน  ให้เก็บกองเรียบโดยมีคอกไม่กั้นริมตีนกอง พื้นกองให้มีระดับลาดระบายน้ำได้ง่ายและเป็นพื้นที่แข็งปรับระดับเรียบ  การกองให้กองเป็นชั้นๆตามระดับราบ
เพื่อมิให้วัสดุใหญ่ไหลแยกตัวจากก้อนเล็ก ทราย หรือหิน กรวดขนาดเล็ก  หากเปียกน้ำจะต้องเก็บกองไว้ให้สะเด็ดน้ำเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง  ก่อนใช้งาน
เหล็กเส้น  จะต้องเก็บกองแยกเป็นขนาดมิให้คละกัน และมีสิ่งรองรับมิให้เปื้อนดินโคลน
 
การดำเนินการ
การผูกเหล็กเสริม  ผู้รับจ้างจะต้องผูกเหล็กเสริมให้ได้แนวระดับตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการ  และเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้  ถ้าหากว่าไม่ระบุไว้ในรูปแบบรายการ
เป็นอย่างอื่นคือ
1.ลวดผูกเหล็กให้ใช้เบอร์ 18 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 138-2518
2.การดัดงอเหล็กให้ใช้รัศมีโค้งอย่างน้อย 3 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลาง
3.ตอนปลายให้งอขอ ( 180 องศา ) หรืองอฉาก ( 90 องศา ) การงอขอ ( 180 องศา ) จะต้องมีรัศมีอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง  และเหลือปลายไว้อย่างน้อย 6 เท่า
ของเส้นผ่านศูนย์กลาง  การงอฉาก  ( 90 องศา ) จะต้องมีรัศมีอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง และเหลือปลายไว้อย่างน้อย 12 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
4.การต่อเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันอย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับเหล็กกลม
( plain bars ) และ 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับเหล็กข้ออ้อย (deformed
bars ) ห้ามต่อเหล็กตรงส่วนที่เป็นหน้าตัดวิกฤต หรือตรงจุดที่เหล็กรับแรงดึงสูงสุดนอกจากจะต่อด้วยการเชื่อม แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของผู้ว่าจ้างก่อน
5.เหล็กเสริมจะต้องยื่นเข้าไปใน support  ซึ่งอาจจะเป็นคานหรือเสาอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของ support กรณีที่เป็น simple support และจะต้องยื่นเข้าใน support
อย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ในกรณีเป็นคานยื่นหรือ
slab ยื่น
6.การเสริมเหล็กเส้นนอก  จะต้องห่างจากแบบหล่อไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตรและไม่มากกว่า 50 มิลลิเมตร
7.ในกรณีที่มีเหล็กหลายๆชั้น จะต้องเสริมโดยมีช่องว่างระหว่างผิวเหล็ก ( clear distance ) ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร เมื่อผูกเหล็กเสริมเรียบร้อยแล้วจะต้องให้ผู้ควบคุมงาน
ตรวจดูความเรียบร้อยก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง  ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นแล้วผู้รับจ้างจะต้องรื้อออกผูกใหม่  หรือดำเนินการแก้ไขตามวินิจฉัยของผู้ควบคุมงาน
การผสมคอนกรีต  ให้ผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสมซึ่งหมุนไม่เร็วกว่า 30 รอบ ต่อนาที และจะต้องผสมชุดหนึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ด้านล่าง  และไม่นานกว่า 3 เท่า
ของเวลาที่กำหนดนี้
ความจุของเครื่องผสม ≤ 2  ลูกบาศก์เมตร เวลาผสม 1.50  นาที
ความจุของเครื่องผสม ≤ 3  ลูกบาศก์เมตร เวลาผสม 2.50  นาที
ความจุของเครื่องผสม ≤ 4  ลูกบาศก์เมตร เวลาผสม 3.75  นาที
ความจุของเครื่องผสม ≤ 5  ลูกบาศก์เมตร เวลาผสม 3.00  นาที
เครื่องผสมจะต้องสะอาด  ปราศจากคอนกรีตที่แข็งตัวอยู่แล้วอยู่ในเครื่องผสมโดยเด็ดขาดในการผสมผู้รับจ้างจะต้องทำกระบะไม้สำหรับตวงให้เรียบร้อย  คอนกรีตเมื่อผสมแล้ว
จะต้องใช้ภายใน 30 นาที หรือภายในกำหนดระยะการก่อตัวขั้นต้น
(initial setting time) ห้ามใช้คอนกรีตที่ผสมไว้นานเกินกำหนดนี้เป็นอันขาด
ความข้นเหลวของคอนกรีต เพื่อควบคุมส่วนน้ำของคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมความเหลวของคอนกรีต โดยการทดสอบส่วนยุบตัวตามวิธีมาตรฐานเปรียบเทียบความเหมาะสม
ของคอนกรีต
(slump test)
ส่วนผสมของคอนกรีต สำหรับงานคอนกรีตทั่วไป คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรใช้ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ≥ 320  กิโลกรัม ทรายหยาบแน่นแห้ง 430  กิโลกรัม
หินหรือกรวด 860  กิโลกรัม
น้ำประมาณ 175 ลิตร (เพิ่มหรือลดจนกว่าจะได้ส่วนยุบตัวตามต้องการ) หรือตามกำหนดในรูปแบบรายการ

สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษและระบุกำลังอัดที่ 28 วัน ไว้ให้ใช้ส่วนผสมซึ่งจะได้กำหนดและทดสอบให้ได้กำลังตามต้องการ  สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการ
กำลังคอนกรีตสูงในระยะ 7 วัน ก็ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็วตามมาตรฐาน มอก. 15 เล่ม1-2517 เช่น ตราเอราวัณ เป็นต้น
การเทคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีตจะต้องตรวจดูแบบหล่อว่าแข็งแรงมั่นคงสามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเหลวและรับน้ำหนักบรรทุกอย่างอื่นได้  และตรวจการวางเหล็กเสริมให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบและรายการ  จึงเทคอนกรีตได้  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจ้างให้ผู้ควบคุมงานตรวจก่อนเททุกครั้ง  และจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงเทได้

ในการเทคอนกรีต   จะต้องใช้เครื่องสั่นเขย่าให้คอนกรีตแน่นตังเต็มแบบหล่อและจับเหล็กแน่น  ห้ามเทคอนกรีตโดยที่ไม่มีเครื่องสั่นโดยเด็ดขาด  ถ้าหากว่าผู้รับจ้างเทคอนกรีตแล้ว
เกิดเป็นโพรงหรืไม่เรียบร้อย  มีลักษณะแสดงว่าไม่แข็งแรงพอ  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขตามคำวินิจฉัยของนายช่างผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดว่าค่าใช้จ่าย
เพิ่มแต่อย่างใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อเทคอนกรีตส่วนใดจะเทรวดเดียวเสร็จไม่ได้ก็ให้หยุดเท  โดยหยุดให้ตรงตามที่ระบุเอาไว้ในรูปแบบรายการ หรือตามกำหนดดังนี้
ก.    
สำหรับเสาให้เทถึงระดับ 25 มิลลิเมตร ต่ำจากท้องคานหัวเสา
ข.     สำหรับคานให้เทถึงกลางคาน
ค.     สำหรับพื้นให้เทถึงกลางแผ่น
เมื่อเทคอนกรีตต่อจากที่หยุดไว้  ให้กะเทาะหน้าคอนกรีตเก่าและแปรงด้วยแปรงลวด  ราดน้ำเปียกแล้วใช้น้ำผสมปูนซีเมนต์และทรายในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน  ราดให้ทั่วหน้าที่จะเทต่อ
แล้วจึงเทคอนกรีตต่อไปได้
การบำรุงคอนกรีต เมื่อหน้าคอนกรีตหมาดแข็งปราศจากรอยแล้วปกคลุมมิให้ถูกแดด  หรืลมร้อน และมิให้รบกวนหรือสะเทือนโดยเฉพาะภายในระยะ 24 ชั่วโมงแรก และจะต้อง
จัดการให้คอนกรีตเปียกชุ่มน้ำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช่พ่นด้วยน้ำยาเคมี แต่ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบก่อน  การบ่มคอนกรีตทำได้หลายวิธี  เช่น การใช้กระสอบ
คลุมแล้วรดน้ำให้ชุ่ม หรือคลุมด้วยทราย และรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา หรือการกั้นขอบแล้วหล่อน้าน้าซึ่งทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายช่างผู้ควบคุม
แบบหล่อคอนกรีต  แบบหล่อคอนกรีตจะต้องแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเหลว และน้ำหนักทุกอย่างได้โดยไม่แอ่นหรือเสียรูปทรง  ถ้าให้แบบหล่อเป็นไม้จะต้องใช้ไม้ที่ผุ 
คดงอ  ผิวหน้าต้องเรียบ  แบบหล่อต้องประกอบด้วยไม้ได้ขนาด  โยงยึดและรองรับ  แน่นหนา ต้องจัดทำให้รอยต่อสนิทมิให้น้ำรั่วซึม
ความหนาของไม้แบบต้องหนาอย่างน้อย 20 มิลลิเมตร เสาที่ค้ำจุนต้องโยงเคร่าได้  ระดับ 4 ทิศทาง  ไม่คดงอลิ่มซึ่งรองรับน้ำหนักไม้แบบทุกแห่งต้องเป็นลิ่มคู่  ซึ่งเร่งได้ง่ายไม่ลื่นหรือ
อาจจะใช้แบบเหล็กก็ได้  ซึ่งมีขนาด  ลักษณะ และความแข็งแรงตามมาตรฐาน
แบบหล่อจะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาหลังจากการเทคอนกรีตแล้วดังต่อไปนี้
  • แบบข้างเสา ข้างคาน ข้างกำแพง   2   วัน
  • แบบล่างรองรับพื้น   7   วัน และเมื่อถอดแล้วให้ค้ำยันกลางคานไว้อีก  21 วัน
  • แบบล่างรองรับคาน 14 วัน และเมื่อถอดแล้วให้ค้ำยันกลางคานไว้อีก 14 วัน
  •  ทั้งนี้  ให้ยกเว้นในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็วซึ่งให้ถือกำหนดถอดแบบออกได้ทั้งหมดเมื่ออายุครบ 7 วัน
การแต่งหน้าคอนกรีต   เมื่อถอดแบบหล่ออกแล้วมีรูหรือขรุขระ  ให้แต่งหน้าให้เรียบร้อยโดยถูหน้าขรุขระที่นูนออกลงเสมอผิวหน้าทั่วไป  และใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายในอัตราส่วน
1 ต่อ 3 อุดรูโพรงต่างๆให้ผิวหน้าเรียบโดยทั่ว

เมื่อต้องการจะถือปูนทับหน้าคอนกรีต  ให้เลาะผิวหน้าคอนกรีตเป็นหน้าใหม่ตลอดโดยทั่ว  ราดน้ำให้ชื้นแล้วจึงถือปูน  เมื่อถือปูนเสร็จแล้วให้ดำเนินการบำรุงดังที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด

การนำส่งตัวอย่างวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างถึงผู้ว่าจ้างโดยส่งที่ห้องปฏิบัติการทดลองของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจพ
ตามปริมาณกำหนดการนำส่งและการบรรจุตามตารางข้างล่างนี้   โดยมีหลักฐานการส่งพร้อมวันที่โดยผู้ควบคุมการก่อสร้างของผู้ว่าจ้างเป็นผู้นำส่งเท่านั้น
 

วัสดุ

ปริมาณ

กำหนดการ

การบรรจุ

คอนกรีต

3 ลูกบาศก์

(15x15x15 เซนติเมตร)

ทุกวันที่เทคอนกรีตและทุกส่วนของโครงสร้างที่แตกต่างกันพร้อมลงวันที่ที่เทคอนกรีตนั้นๆด้วย

ถังไม้หรือโลหะมีทรายละเอียดซึ่งหุ้มก้อนคอนกรีตโดยรอบ

หินย่อย

40 ลิตร

ก่อนใช้งานและทุกครั้งที่สั่งมาใช้งานทุประเภท

ถุงหรือลังไม้หรือโลหะ

ทราย

40 ลิตร

เช่นเดียวกับหินย่อย

เช่นเดียวกับหินย่อย

เหล็กเสริม

ขนาดท่อนละ 3 ท่อน ยาว ท่อนละ 90 เซนติเมตร

ก่อนใช้งานและแต่ละครั้งที่สั่งมาใช้ทุกๆขนาด

 

 

rscelaw@yahoo.com

ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:46:14