ผู้ตรวจการก่อสร้าง และ ต่อต้านการทุจริตเชิงป้องกัน (ผตป.)
Independent Inspector Alliance for Construction & Anti - Corruption Preventive Approach (IACONPA)
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

www.shutterfly.com

สรุป Civil Engineering Labs - Concrete , Soil Mechanic , Material Testing, Highway ,
ที่มีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 16 สถาบันตามลำดับคะแนน Admission ปี 2552
แบ่งตามกลุ่มวิศวกรรมหลักที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างที่หน้างาน
( Quality Control at Construction Site via Civil Engineering Labs)


มาตรฐานกรมทางหลวง(สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง)

ลำดับที่ รายละเอียด มาตรฐานอ้างอิง
1  วิธีการทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะของดิน ทล.-. 101/2515
2

1.    วิธีการทดลองหาค่า Liquid Limit (LL) ของดิน

ทล.-. 102/2515
3  วิธีการทดลองหาค่าPlastic Limit (PL) ของดินและPlasticity Index (PI) ของดิน ทล.-. 103/2515
4  วิธีการทดลองหาค่า Shrinkage Factors ทล.-. 104/2515
5  วิธีการทดลองหาค่า Unconfined Compressive Strength ของดิน ทล.-. 105/2515
6  วิธีการทดลองหาขนาดวัสดุดินโดยใช้ Hydrometer ทล.-. 106/2517
7  วิธีการทดลอง Compaction Test แบบมาตรฐาน ทล.-. 107/2517
8

1.    วิธีการทดลอง Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน

ทล.-. 108/2517
9  วิธีการทดลองเพื่อหาค่า CBR ทล.-. 109/2517
10  วิธีการทดลองหา Organic Impurities ในทรายสำหรับคอนกรีต ทล.-. 201/2515
11

1.    วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ Coarse Aggregate โดยใช้เครื่อง Los  Angeles  Abrasion

ทล.-. 202/2515
12

1.    วิธีการทดลองหาค่า Sand Equivalent

ทล.-. 203/2515
13

1.    วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุ โดยผ่านตะแกรงแบบไม่ล้าง

ทล.-. 204/2516
14  วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุ โดยผ่านตะแกรงแบบล้าง ทล.-. 205/2517
15  วิธีการทดลองหาค่า Durability ของวัสดุ ทล.-. 206/2517
16  วิธีการทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ ทล.-. 207/2517
17

1.    วิธีการทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของวัสดุ Aggregate ชนิดเม็ดละเอียด

ทล.-. 209/2518
18

1.    วิธีการทดลองหาค่าดรรชนีความแบบ (Flakiness Index)

ทล.-. 210/2518
19  วิธีการทดลองหาค่าดรรชนีความยาว (Elongation Index) ทล.-. 211/2518
20

1.    วิธีการทดลองหาปริมาณร้อยละที่แตกของกรวดโม่

ทล.-. 212/2521
21

1.    วิธีการทดลองหาค่าความคงทน (Soundness) ของมวลรวม

ทล.-. 213/2531
22

1.    วิธีการทดลองกำลังรับแรงอัดของท่อระบายน้ำ โดยวิธี Three-Edge Bearing

ทล.-. 301/2531
23

1.    วิธีการทดลองหาค่าแรงอัดของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกและรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์

ทล.-. 302/2531
24

1.    วิธีการทดลองวัสดุสำเร็จรูปอุดรอยต่อเผื่อขยายสำหรับงานคอนกรีต

ทล.-. 303/2532
25

1.    วิธีการทดลองหาความยุบตัวของคอนกรีต

ทล.-. 304/2532
26

1.    วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟัลต์ที่ลาดตามขวางถนนจากเครื่อง Distributor

ทล.-. 401/2515
27

1.    วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟัลต์ที่ลาดตามยาวถนนจากเครื่อง Distributor

ทล.-. 402/2515
28

1.    วิธีการทดลองหาค่า Penetration ของวัสดุแอสฟัลต์

ทล.-. 403/2518
29

1.    วิธีการทดลองหาค่าสูญเสียของวัสดุแอสฟัลต์เมื่อให้ความร้อน (Loss on Heating)

ทล.-. 404/2518
30

1.    วิธีการทดลองหาค่า Ductility ของวัสดุแอสฟัลต์

ทล.-. 405/2519
31

1.    วิธีการทดลองหาจุดวาบไฟและจุดติดไฟโดยใช้ Cleveland open cup

ทล.-. 406/2519
32  วิธีการทดลองหาค่าความหนืดโดยวิธี Saybolt ทล.-. 407/2520
33

1.    วิธีการทดลองการกลั่นผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดคัทแบค (Cut-back asphalt)

ทล.-. 408/2520
34  วิธีการทดลองการละลายของวัสดุบิทูเมนในสารทำละลายอินทรีย์ ทล.-. 409/2520
35  วิธีการทดลองหาปริมาณน้ำในแอสฟัลต์อิมัลชัน ทล.-. 410/2522
36  วิธีการตรวจสอบประจุไฟฟ้าของแอสฟัลต์อิมัลชัน ทล.-. 411/2522
37

1.    วิธีการทดลองหาค่าความหนืดของแอสฟัลต์อิมัลชัน

ทล.-. 412/2522
38

1.    วิธีการทดลองหาน้ำหนักสังกะสีอาบผิวเหล็ก โดยวิธีแอนติโมนีคลอไรด์

ทล.-. 501/2518
39  วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทล.-. 503/2520
40

1.    วิธีการทดลองหาค่า CBR ในสนาม (Field CBR)

ทล.-. 602/2517
41  วิธีการทดลองหาค่าความหนาแน่นของวัสดุในสนาม โดยใช้ทราย (Sand cone) ทล.-. 603/2517
42  วิธีการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Marshall ทล.-. 604/2517
43

1.    วิธีการทดลองการหลุดออก (Stripping) โดยวิธี Plate Test

ทล.-. 605/2518
44

1.    วิธีการทดลองคุณภาพของน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต

ทล.-. 606/2519

rangsonw@gmail.com www.facebook.com/rangsonw  ; www.twitter.com/rangsonwปรับปรุงแก้ไข อาทิตย์, 02 สิงหาคม 2558 12:19:54