ผู้ตรวจการก่อสร้าง และ ต่อต้านการทุจริตเชิงป้องกัน (ผตป.)
Independent Inspector Alliance for Construction & Anti - Corruption Preventive Approach (IACONPA)
ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา ชลประทาน การก่อสร้าง งานวิจัย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี www.shutterfly.com

Introduction to Construction Contract

Term of Reference TOR เป็นเอกสารที่กำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ รายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เจ้าของงานต้องการให้ผู้รับจ้าง หรือ
ผู้รับเหมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ใช้เงินไม่เกินงบประมาณที่ได้มีการตกลงกันไว้ ได้ผลงานที่มีคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ใน specification และ ปฏิบัติ
ตามกฎหมายควบคุมอาคารในกรณีที่มีการก่อสร้างรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

โดยทั่วไปมักเรียก TOR สั้นๆว่า ขอบเขตการจ้าง ซึ่งได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลายๆงานโดยเฉพาะในงานก่อสร้าง

FIDIC  = Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils ภาษาฝรั่งเศส = ภาษาอังกฤษ  International Federation of Consulting Engineers
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ
  http://www.fidic.org/

สัญญาก่อสร้างมาตรฐานของ FIDIC แบ่งออกเป็น 4 เล่ม

  1. เล่มสีแดง ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา
  2. เล่มสีเหลือง ใช้กับงานระบบ
  3. เล่มสีฟ้า ใช้กับงานจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ EPC = Engineering Procurement and Construction
  4. เล่มสีเขียว ใช้กับงาน ขนาดย่อม

สำหรับประเทศไทยใช้สัญญามาตรฐานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่กระทรวงการคลังกำหนดและจัดทำขึ้นซึ่งมีทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาสาระคล้าย FIDIC

ที่มา : ประสบการณ์ช่าง โดย ประสงค์ ธาราไชย จากหนังสือ Engineering Today ปีที่ 3 ฉบับที่ 35 พฤศจิกายน 2548 หน้า 97

สัญญาก่อสร้างมาตรฐานของ FIDIC 1999  เล่มสีแดง ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 134 หน้า fidic_format

คู่มือพิจารณาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จของกรมบัญชีกลาง หรือ TURNKEY PROJECT
 

ce006002 ตัวอย่างสัญญามาตรฐานในงานก่อสร้างจาก  www.homedd.com ce006003 ตัวอย่างสัญญามาตรฐานในงานก่อสร้างจาก  www.smilehomes.com
ce006004 ตัวอย่างการตั้งเงื่อนไขการประมูลงานที่ส่อว่าไม่สุจริต ce006005 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ข้อกำหนด และ การประมาณราคางานก่อสร้าง
ce006006 ตัวอย่างสัญญาการก่อสร้าง underpass ถนนพระราม 5  

ตัวอย่างสัญญาการก่อสร้าง Airfield Pavement ของสนามบินสุวรรณภูมิ
รายละเอียดตามข้อหลักของสัญญา  (เอกสารชนิด PDF อยู่ด้านล่างของตาราง)

01 คำนิยามและการตีความ 02 ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง
03 การโอนสิทธิและการรับประกัน 04 การรับจ้างช่วง
05 เอกสารสัญญา 06 การเก็บรักษาและการจัดหาแบบและเอกสาร
07 แบบเพิ่มเติมคำสั่งและการตรวจสอบเอกสารด้านการก่อสร้าง 08 ความรับผิดชอบโดยทั่วไปของผู้รับจ้าง
09 ข้อตกลงในสัญญา 10 หลักประกันและการค้ำประกัน
11 การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 12 ความพอเพียงของราคาตามสัญญา
13 งานที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา 14 แผนการก่อสร้างและรายงานความก้าวหน้า
15 วิธีการผลิต  การติดตั้ง  และการก่อสร้าง 16 งานชั่วคราว
17 ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง 18 ลูกจ้างของผู้รับจ้าง
19 การเริ่มต้นงาน 20 การเจาะรู  และการขุดเจาะสำรวจ
21 ความปลอดภัย  การรักษาความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม 22 ความระมัดระวังในงาน
23 การค้ำประกันงาน 24 ความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน
25 อุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดกับคนงาน 26 หลักฐานและเงื่อนไขของการค้ำประกัน
27 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 28 ซากหิน
29 ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  และค่าภาคหลวง 30 การรบกวนต่อการจราจรและสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง
31 การหลีกเลี่ยงการก่อความเสียหายต่อถนน 32 การประสานงานต่าง ๆ และงานที่เกี่ยวข้อง
33 ผู้รับจ้างต้องจัดให้สถานที่ก่อสร้างสะอาดเรียบร้อย 34  การจ้างพนักงานและแรงงาน
35 แผนการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม 36 โครงการความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
36
A.  แผนรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง
37 การจัดส่งสถานที่ก่อสร้างและการจัดสถานที่ให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงาน 38 คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์และคุณภาพของงาน
39 แผนการประกันคุณภาพ 40 การตรวจสอบและการทดสอบ
41 การทดสอบงานก่อนจัดส่งงานตามสัญญา 42 การเก็บงาน
43 งาน  วัสดุ  ระบบหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ 44 การระงับ
45 การเริ่มงาน 46 การเป็นเจ้าของสถานที่ก่อสร้างและการเข้าออกสถานที่
47 วันที่ที่กำหนดงานในส่วนสำคัญแล้วเสร็จ 48 การขยายวันที่เพื่อให้งานในส่วนสำคัญแล้วเสร็จ
49 อัตราความก้าวหน้าของงานและการเร่งงาน 50 ค่าปรับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกรณีที่งานล่าช้ากว่ากำหนด
51 หนังสือรับรองการรับมอบงาน 52 การทดสอบการทำงาน
53 ความรับผิดในความบกพร่อง 54 การอบรม
54A.  ข้อกำหนดสำหรับการปฏิบัติและการบริการซ่อมบำรุงหลังการส่งมอบงาน
54B.  กฎ ข้อบังคับ ที่ใช้ในเขตสนามบินและบริเวณโดยรอบ
55 ข้อกำหนดเรื่องการบริการด้านการใช้งานและการบำรุงรักษาหลังการรับมอบงาน 56 ผู้รับจ้างต้องทำการค้นคว้า
57 การประเมินมูลค่าความผันแปร 58 รายการไม่ได้ใช้
59 การก่อกวนความก้าวหน้าของงาน 60 กระบวนการเรียกร้อง
61 เครื่องจักรอุปกรณ์ของผู้รับจ้างและงานชั่วคราว 62 การเป็นเจ้าของวัสดุอุปกรณ์และระบบ
63 งานราคาจ้างรวม 64 จำนวนเงินเผื่อจ่าย
65 ผู้รับจ้างช่วงและผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง 66 การชำระเงินล่วงหน้า
67 ตารางการชำระเงินงวด 68 รายงานการชำระเงิน
69 ไม่มีการให้ความเห็นชอบโดยหนังสือรับรอง 70 หนังสือรับรองความรับผิดในกรณีบกพร่อง
71 การผิดสัญญาของผู้รับจ้าง 72 การซ่อมแซมที่เร่งด่วน
73 ความเสี่ยงพิเศษ 74 การบอกเลิกสัญญาเพื่อความจ้างะสม
75 ปลดเปลื้องจากการปฏิบัติงาน 76 การระงับข้อพิพาท
77 หนังสือบอกกล่าว 78 การผิดสัญญาผู้ว่าจ้าง
79 การเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย 80 การเคลื่อนย้ายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
81 การเก็บภาษี 82 เบ็ดเตล็ด
83 วัสดุที่เป็นของประเทศไทย 84 วัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาให้
85 ความเป็นเจ้าของวัสดุที่ขุดได้ 86 การใช้วัตถุระเบิด
87 การรับสินบน 88 ไม่มีการสละสิทธิ
89  การรักษาความลับ 90 ห้ามโฆษณา
91 กฎหมายที่ใช้บังคับสัญญา   ภาคผนวก 1 – 14 สารบาญ
  ภาคผนวก 1 รายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญา   ภาคผนวก 2 แบบหนังสือหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
  ภาคผนวก 3 แบบหนังสือหลักประกันสัญญา   ภาคผนวก 4 แบบหนังสือหลักประกันการรับเงินประกันผลงาน
  ภาคผนวก 5 แบบหนังสือค้ำประกันจากบริษัทแม่   ภาคผนวก 6 แบบหนังสือค้ำประกันของผู้รับจ้าง
  ภาคผนวก 7 การประกันโดยคำแนะนำจากผู้ว่าจ้าง   ภาคผนวก 8 การประกันของผู้รับจ้าง
  ภาคผนวก 9 แบบหนังสือการรับจ้างช่วงและภาคผนวก   ภาคผนวก 10 สัญญาย่อย (Ancillary Contracts)
  ภาคผนวก 11 กำหนดแล้วเสร็จและค่าปรับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า   ภาคผนวก 12 แบบหนังสือค้ำประกันสำหรับการผลิตจากต่างประเทศ
  ภาคผนวก 13 บริเวณการปฏิบัติงาน   ภาคผนวก 14 งานด้านออกแบบของผู้รับจ้าง
สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษางานออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างฯ
ภาษาไทย
สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษางานออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคา
งานก่อสร้าง ฯ ภาษาอังกฤษ
ข้อตกลงการว่าจ้างที่ปรึกษาและเงื่อนไขสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้าง ภาษาไทย
ข้อตกลงการว่าจ้างที่ปรึกษาและเงื่อนไขสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ภาษาไทย สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ

Use examples to explain your points, always backup a comment with a fact.rangsonw@gmail.com www.facebook.com/rangsonw  ; www.twitter.com/rangsonw
 

ปรับปรุงแก้ไข พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2559 12:42:25