ผู้ตรวจการก่อสร้าง และ ต่อต้านการทุจริตเชิงป้องกัน (ผตป.)
Independent Inspector Alliance for Construction & Anti - Corruption Preventive Approach (IACONPA)
ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา ชลประทาน การก่อสร้าง งานวิจัย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี www.shutterfly.com

ตัวอย่างตารางการคำนวณ EXCEL การประมาณราคางานก่อสร้างที่พบเห็นโดยทั่วไป  150 basic est cal table.rar
est01 การขุดหลุมฐานรากและวัสดุรองพื้น est02  PILE CAP est03  ตอม่อ est04  คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
est05 เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก est06  ผนังอิฐก่อ คอนกรีตบล็อก est07  พื้นวางบนดิน est08  พื้นสำเร็จรูป
est09  บันไดพับผ้า est10  บันไดท้องเรียบ est11  หลังคา MONIER est12  กระเบื้องลอนฯ
est13  ฝ้าเพดาน est14  ทาสี est15  ใบสรุปราคา  
การประมาณราคาบ้านพักอาศัยคร่าวๆก่อนการออกแบบรายละเอียดโดยการใช้ VIC FORMULA    

ตัวอย่างตารางการคำนวณ EXCEL ที่เกี่ยวข้องกับงานดิน
การขุดบ่อยืม และ ปริมาณงานที่ทำได้ของ Backhoe / Bulldozer /
Dump Truck / Grader / Compactor
การคำนวณหา Unit Cost ของ bulldozer/loader/backhoe/
dump truck/scraper/grader/compactor
การคำนวณการปรับระดับดินแบบ 2-way slope การคำนวณการปรับระดับดินเมื่อ Gns = 0
การคำนวณการปรับระดับดินเมื่อ Gwe = 0 การคำนวณการปรับระดับดินเมื่อทั้ง Gns = 0 และ Gwe = 0
การคำนวณหาปริมาตรของบ่อยืมดิน หรือ ปริมาตรของการขุดบ่อน้ำ การคำนวณการปรับระดับดิน และ การหาปริมาตรโดยวิธี 4-point and grid
ตัวอย่างการคำนวณหา Unit Cost of Heavy Construction Equipments by David Pratt การคำนวณพื้นที่หน้าตัดของ Embankment & Graph CL@Centerline
การเขียน graph of best fit slope of profile of watercourse with embankment การออกแบบ Road Level จาก Profile & Best fit slope
การคำนวณพื้นที่วงรอบปิดที่ทราบค่ามุมภายใน , Azimuth และ ความยาวด้าน การปรับแก้มุมและด้านด้วยวิธี Bowditch และ การหาพื้นที่ด้วยวิธี Law of Sin & Coordinate 2556062101
   

ตัวอย่างตารางการคำนวณ EXCEL ที่เกี่ยวข้องกับงานทั่วๆไป
ตารางการตัดเกรด ม. พะเยา  
   

rangsonw@gmail.com www.facebook.com/rangsonw  ; www.twitter.com/rangsonw
 

ปรับปรุงแก้ไข เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2559 08:31:18