ผู้ตรวจการก่อสร้าง และ ต่อต้านการทุจริตเชิงป้องกัน (ผตป.)
Independent Inspector Alliance for Construction & Anti - Corruption Preventive Approach (IACONPA)
ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา ชลประทาน การก่อสร้าง งานวิจัย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

www.shutterfly.com


Learning by Doing = Experience = Mother of wisdom 
ประสบการณ์ในการทำงาน.....คือ การศึกษาตลอดชีวิต มีคุณค่ายิ่งกว่าปริญญาบัตรใดๆ
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างที่นำเสนอผ่าน You Tube
Specification & Lock Spec Part 1 ประเภทของ Spec และ การ Lock Spec Specification & Lock Spec Part 2 ประเภทของ Spec และ การ Lock Spec
ประเภทสัญญาก่อสร้างที่ใช้มากในประเทศไทย จุดเด่น จุดด้อย โครงสร้างและองค์ประกอบของสัญญาก่อสร้างโดยทั่วไป
ที่มาของราคากลาง และ สาเหตุที่ราคากลางสูงกว่าที่เป็นจริง Fair Price ประโยชน์ของการฮั้ว มุมมองของผู้ใช้งาน Collusion
หลักการ วิธีการเบื้องต้นในการตรวจสอบงานก่อสร้างที่เสียหาย Collapse การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างผนัง Dry Wall ในอาคารสูง
ความเสียหายของบ้านจัดสรรที่พบมากที่สุดหลังเข้าอยู่อาศัย 2556062301 การประชุมชาวบ้าน ประชาพิจารณ์ งานจัดรูปที่ดิน Intensive
การใช้ C Channel ทำโครงหลังคา เลือกที่หนาที่สุด ต้องใช้แผ่นเหล็ก หรือ Steel Base Plate รองหัวเสาโครงหลังคา
ที่ใช้
C Channel
การวิเคราะห์ S Curve ,SV,CV,CPI,SPI การควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมอะไรบ้าง และ ควบคุมอย่างไร
ราคาที่ซ่อนอยู่ใน BOQ ซึ่งเจ้าของโครงการเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ วิธีการโกงเหล็กเสริมและเหล็กโครงหลังคาในงานก่อสร้าง
ขั้นตอนการควบคุมงานฯ แบบใช้ประสบการณ์ + ใช้ Spec. ซึ่งต้องใช้คู่กัน ประเภท แบบ ในงานก่อสร้าง และ วิธีใช้งาน
วิธีการตรวจสอบงานคอนกรีตที่หน้างาน ประเภทถนน และ หน้าตัดโครงสร้างที่สำคัญ
   
       
การคำนวณพื้นที่หน้าตัดและปริมาตรของรูปตัดตามขวาง
ของ
Embankment / Watercourse
การคำนวณพื้นที่และปริมาตรของบ่อยืม Borrow Pit
การคำนวณ Best Fit Slope of Profile of Embankment / Watercourse การปรับระดับดินโดยวิธี Least Square & Volume by Grid Method
การประมาณราคาอาคารก่อนการออกแบบ การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตรจากเส้นชั้นความสูงหรือ Contour
ตัวอย่างการคำนวณการปรับระดับดินและการเคลื่อนย้ายดินเบื้องต้น สถานะของดิน/วัสดุ  และ การเปลี่ยนแปลงปริมาตรในงานก่อสร้าง
การควบคุมงานถมทรายเพื่อทำชั้นรองพื้นทางของถนน Sand fill  
       
วิธีการซ่อมถนน Asphaltic Concrete ที่เป็นหลุม เป็นบ่อ ลักษณะความเสียหายของถนนผิวลาดยาง 4 แบบ และ วิธีซ่อม
การขุดซ่อมลาดยาง Deep Patch การปะซ่อมผิวลาดยาง Skin Patch
งานซ่อมบำรุงถนนผิวทางลูกรัง ขั้นตอนการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ขั้นตอนการก่อสร้างถนนลาดยาง  ขั้นตอนการก่อสร้างทางหลวง 
       
       

ความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมโยธา ชลประทาน การก่อสร้าง
ศัพท์เทคนิคการบริหารสัญญาจ้าง ชื่อเรียกวิศวกรระดับต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ จาก สารสภาวิศวกร
นานาสาระจาก web ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านพักอาศัย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการการวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง
เทคนิคการก่ออิฐ ฉาบปูน โดย แม่ทองต่อ พ่อประหยัด จาก ไทยรัฐ การลดความร้อนในบ้านพักอาศัย  จาก  ไทยรัฐ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการจัดการแก้ปัญหาภายในบ้าน จาก เดลินิวส์ ข้อควรพิจารณาก่อนจะซื้อบ้านจัดสรร
บ่อน้ำมันทางบกในประเทศไทย 255607001 ตัวอย่างการเขียนงานวิจัย แบบหล่อบันได้พับผ้าสำเร็จรูป
เผยแพร่ในงานโยธาแห่งชาติ
การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น หรือ Pre-qualification Statements   2556061001 ผลกระทบต่อการประมูลงานก่อสร้างเบื้องต้น
เมื่อยกเลิกระเบียบพัสดุฯ 2556061002
การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างเบื้องต้น
ด้วยสายตา
Visual Inspections 2556062501
ข้อมูลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก เป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การควบคุมงาน และ การบริหารสัญญาจ้าง
ทางด้านวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง
 

การคำนวณพื้นที่ และ Introduction to Management of Heavy Construction Equipment
การคำนวณพื้นที่วงรอบปิดที่ทราบค่ามุมภายใน , Azimuth และ ความยาวด้าน การปรับแก้มุมและด้านด้วยวิธี Bowditch
และ การหาพื้นที่ด้วยวิธี
Law of Sin & Coordinate 2556062101
ตัวอย่างการคำนวณหา Unit Cost ของ Heavy Construction Equipment 2556061902 โดยวิธีการของ David Pratt
ซึ่งจะต้องนำค่าเสื่อมราคา เงินต้น ฯลฯ มารวมคำนวณด้วย
ce008004 Estimating of Productivity of Heavy Construction Equipment  ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน – 8 ชั่วโมง สภาวะการทำงานปกติ
ce008005 ความปลอดภัยเมื่อต้องทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 
โดย ชัชวาล สารทอง
CE - KMITNB #10
ce008006 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปั้นจั่น
โดย จินตนา วรภัณฑ์พิศิษฐ์ CE - KMITNB #9
   

00 index  01a crawler type tractor 01B Bulldozer 01C RIPPER
01D TOWING WINCHES 01E FARM TRACTOR 01F PIPE LAYERS 01G SPECIAL BULLDOZER
02 CRAWLER TYPE DOZER SHOVEL 3A HYDRAULIC EXCAVATOR 03B HYDRAULIC LOADING SHOVEL 03C WHEEL TYPE EXCAVATOR
03D ALL AROUND EXCAVATOR 03E EXCAVATOR UU 04A WHEEL LOADER 04B REACH LOADER
04C WHEEL DOZER 05A OFF HIGHWAY DUMP TRUCK 05B ARTICULATED DUMP TRUCK 06 MOTOR SCRAPER
07A MOTOR GRADER 07B ROAD STABILIZER 08A VIBRATORY ROLLER JV60 TO JV180 08B VIBRATORY ROLLER JV06 TO JV40
08C VIBRATORY PLATE 08D SOIL AND TRASH COMPACTOR 08E SHEEP FOOT ROLLER 09 PORTABLE AIR COMPRESSOR
10 DIESEL GENERATOR 11 ENGINES 12A PRODUCTIVITY 12B EARTH MOVING DATA
13 OWNING & OPERATING COST 14 OTHER equipment example by caterpillar  

Specification of Caterpillar in PDF

equipment of royal highway department 1 may 2527


ทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมโยธา มาตรฐาน และ กฎหมาย ที่ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างเบื้องต้น
Civil Engineering Reference Standards CERS ตัวอย่างตารางการตัดเกรด
Introduction to Construction Specification Introduction to Construction Estimating
Introduction to Construction Surveying Introduction to Construction Contract
มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างทาง ของ กรมทางหลวง RHD labs 01 concrete labs 02 การควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต
soil mechanic labs 03 การควบคุมคุณภาพทางด้านปฐพีกลศาสตร์ material testing lab 04 การควบคุมคุณภาพด้านการทดสอบวัสดุ
highway labs ASTM 05 การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างถนน hydraulic labs 06 การควบคุมคุณภาพทางด้านชลศาสตร์
การควบคุมการบดอัดดินดินในสนามให้แน่น
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
การควบคุมงานโครงสร้างคันทางและผิวทางอัสฟัลติกคอนกรีต
กรมทางหลวงชนบท
การบดอัดดินของ BOMAG Soil % Asphalt Compaction แนวทางการตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับงานสนามฟุตซอล
ตารางการคำนวณต่างๆโดยใช้โปรแกรม MS Excel  

Use examples to explain your points, always backup a comment with a fact.

rangsonw@gmail.com www.facebook.com/rangsonw  ; www.twitter.com/rangsonw

ปรับปรุงแก้ไข อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2559 11:27:05